woensdag, 19. december 2007 - 14:10

Partijen in Noordwest Fryslân starten met gebiedsproject

Leeuwarden

In januari 2008 gaat in Noordwest Fryslân het gebiedsproject van start, dat als doel heeft de gevolgen van bodemdaling door zout- en gaswinning op te vangen.
De landbouw, dorpsbelangen, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, de natuur- en milieuorganisaties, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân hebben daartoe vandaag samen besloten. Deze organisaties kwamen tot de conclusie dat de gegevens, die onlangs bekend zijn geworden over de bodemdaling in het gebied, voldoende basis bieden om met het gebiedsproject te starten.

Gedeputeerde Anita Andriesen is blij dat het project van start kan gaan. Wetterskip Fryslân heeft de provincie gevraagd de regie over te nemen over gebiedsontwikkeling. “Nu kan de streek echt aan de slag om op de gevolgen van de bodemdaling in te spelen. Een goede waterhuishouding en –kwaliteit zijn voor een belangrijk landbouwgebied als dit, voorwaarde om naar de toekomst toe duurzaam te kunnen produceren. Maar ook voor de dorpen en voor bijvoorbeeld ondernemers in de recreatie- en toerismesector geeft een project met een integrale aanpak volop kansen om de leefbaarheid te verbeteren�. Een aanpak als deze, waarbij de streek leidend is, biedt volgens haar de meeste kans op voldoende draagvlak voor de uitvoering van dit project.

In de loop van januari gaat een stuurgroep vanuit alle partijen van start met het project. Naast genoemde partijen zullen ook Frisia Zout en gaswinner Vermilion deel uitmaken van de stuurgroep. Deze twee bedrijven moeten namelijk een belangrijke financiële bijdrage leveren om gevolgen van de bodemdaling op te heffen. Het project wordt uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente Franekeradeel boven het Van Harinxmakanaal en van de gemeente Harlingen.

Betrokken partijen stemden er unaniem mee in dat de heer Hepke Bijma uit Augustinusga onafhankelijk voorzitter wordt van de stuurgroep. De heer Bijma heeft een brede ervaring in de landbouw, in landbouworganisatie LTO in het bijzonder. Eerder was hij ook voorzitter van landinrichtingsprojecten. Communicatie met de inwoners uit het gebied wordt volgens Bijma een belangrijke taak van de stuurgroep, “we willen alleen plannen maken die een breed draagvlak hebben in de agrarische sector en bij de andere inwoners in het gebied�.
Provincie:
Tag(s):