vrijdag, 27. april 2007 - 9:36

Politie doet onderzoek naar eerwraak in Friesland

Fryslân

Politie Fryslân is reeds enige tijd intensief bezig met “eerwraak� en “ eergerelateerd geweld�. In 2006 zijn door de groep Jeugd- Zeden- en Slachtofferzaken van Politie Fryslân 17 zaken in behandelingen genomen. Grotendeels had dit te maken met de opvang van eergerelateerde slachtoffers door de vrouwenopvang in Fryslân.

De impact van incidenten is meestal erg ingrijpend. Indien niet op adquate wijze wordt ingegrepen is er een groot risico op dodelijke eerwraak slachtoffers. Nagenoeg alle eergerelateerd geweld is huiselijk geweld. Het strafrecht kan echter in mindere mate gebruikt worden als stok achter de deur, zoals bij huiselijk geweld het geval is. Huiselijk geweld, waarvan onlangs een nieuwe publiekscampagne van start is gegaan, heeft prioriteit bij Politie Fryslân en brengt derhalve ook eergerelateerd geweld in beeld. Het wetsontwerp tijdelijk huisverbod, waarvoor in het Noorden een pilot in Groningen is gestart, vereist als deze wet van kracht wordt, het raadplegen van een deskundige indien het vermoeden bestaat dat huiselijk geweld eergerelateerd geweld is.

In de afgelopen jaren zijn in ons land onderwerpen als “eerwraak� en “ eergerelateerd geweld� steeds vaker ter sprake gebracht. Er is binnen de politiek, justitie, politie en bestuur een groeiende belangstelling te constateren. De Tweede Kamer heeft in 2005 het Kabinet verzocht passende maatregelen te treffen ten einde de aanpak van eergerelateerd geweld breed te verspreiden. Afgelopen maandag 16 april 2007 is in Den Haag het Landelijk Programma Aanpak Eergerelateerd Geweld gepresenteerd. Doel van de aanpak is dat politie en justitie in staat zijn om daders van eergerelateerd geweld op adequate wijze op te sporen en te vervolgen. Daartoe zullen surveillanten, buurtagenten en rechercheurs opgeleid moeten worden om eergerelateerd geweld te herkennen. Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden met politie, vrouwenopvang, OM en andere relevante instanties om zaken betreffende eergerelateerd geweld eenduidig te registreren en de aanpak daarvan te borgen. Politie Fryslân heeft reeds een convenant met vrouwenopvang Fier! Fryslân waarin aan aantal afspraken staan met betrekking tot eergerelateerd geweld.

Ten aanzien van eergerelateerd geweld wordt er nagedacht over het ontwikkelen van een expertisegroep eergerelateerd geweld voor de drie noordelijke politieregio’s. Deze groep zal het scannen van de bedrijfsprocessensystemen van de politie op eergerelateerde geweldsincidenten moeten ontwikkelen, waarna gevraagd of ongevraagd advies gegeven kan worden. Eergerelateerd gweld kan het beste gestopt worden door het toepassen van, voor Nederlandse begrippen, onorthodoxe werkwijzen zoals bijvoorbeeld verzoening, het uitspreken van een verbanning, het laten intrekken van de “veroordeling� door de familie enz. Uitgangspunt is dat mogelijke eermoorden zo kunnen worden voorkomen.
Provincie:
Tag(s):