dinsdag, 8. mei 2007 - 14:57

Positief financieel resultaat 2006

Urk

De jaarrekening 2006 van de gemeente Urk sluit met een positief resultaat van € 755.000. Dit is vooral te danken aan een sobere en doelmatige uitvoering van taken en een goed budgetbeheer door de organisatie. Analyse van de uitkomst leert dat het resultaat in hoofdzaak een incidenteel karakter heeft. Daarom stelt het college van Burgemeester en Wethouders de raad voor om het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Het resultaat is in belangrijke mate te danken aan de wijze waarop de organisatie uitvoering heeft gegeven aan haar taken. Bestuur en directie hebben flink ingezet op kostenbeheersing. Een groot aantal geringe afwijkingen zorgde daarom voor € 206.000 van dit resultaat. Daarnaast was er een voordeel van € 242.000 op de apparaatskosten. Dit is mede veroorzaakt door de invoering van het Urker klantmodel en de nog niet ingevulde vacature van “derde wethouder�.

Grondverkopen leverden een eenmalige opbrengst op van € 95.000. De verkoop van de gemeente units aan de Burgemeester Schipperkade was goed voor € 29.000. Gunstige aanbestedingen, een betere exploitatie van de begraafplaats, een goed jaar voor het zwembad, een prima spieringaanvoer bij de IJsselmeerafslag en op onderdelen lagere lasten bij sociale zaken leverden in totaal € 139.000 op. Ook op de post onvoorzien hield Urk € 64.000 over. De post rente-resultaat gaf een positief beeld van € 36.000. Een tegenvaller was de lagere opbrengst OZB van -€ 56.000. Dat komt omdat de woningproductie op Urk lager was dan in de oorspronkelijke begroting geraamd.

Het college is verheugd over het positieve resultaat van de jaarrekening 2006. Urk kan dit bedrag goed gebruiken om problemen op het gebied van beheer en verzakkingen op te lossen. Gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening zal het college de gemeenteraad in de raadsvergadering van 28 juni 2007 voorstellen het voordelig saldo toe te voegen aan de algemene reserve.
Provincie:
Tag(s):