zondag, 28. januari 2007 - 15:15

Provinciale Staten doen aanbevelingen voor armoedebestrijding

Groningen

De rapportagecommissie Armoedebeleid - ingesteld door de Staten - heeft de aard, oorzaak en omvang van het armoedeprobleem in Groningen in kaart gebracht. Het onderzoek heeft een goed beeld gegeven van de beleving van armoede door de doelgroep. In zijn algemeenheid constateert de rapportagecommissie dat de perceptie die politiek bestuurlijk Nederland heeft van armoedeproblematiek niet in overeenstemming lijkt met de beleving van de doelgroep. Op basis van het onderzoek doet de commissie aanbevelingen aan Provinciale Staten, waaronder de invoering van een OV-chippas waarmee minima korting krijgen op het openbaar vervoer en een jeugdsportfonds, dat onder andere bijdraagt in de contributie voor sportverenigingen.

De rapportagecommissie doet 19 aanbevelingen. Naast heel concrete zaken, zoals een OV-chippas, een jeugdsportfonds en meer aandacht voor het thuisadministratieproject van Humanitas, gaat het ook om strategische aanbevelingen. Een voorbeeld hiervan is de aanbeveling om - met buurtontwikkeling - aan te sluiten bij gebiedsgericht (welzijns)beleid, dat gemeenteoverschrijdend is.

Armoedeproblematiek moet volgens de commissie geagendeerd worden in gebiedsgerichte samenwerking. Ook beveelt de commissie aan een "Fonds Armoedebestrijding" in te stellen van € 500.000,-- per jaar, gedurende 4 jaar: totaal € 2 miljoen. Instellingen kunnen voor projectmatige activiteiten - die bijdragen aan armoedebestrijding - een beroep doen op dit fonds. Het fonds levert als regel cofinanciering, maar kan ook pilot-projecten geheel of grotendeels voor haar rekening nemen.

Armoedebeleid is primair een taak en verantwoordelijkheid van het Rijk en gemeenten. De provincie is zich hiervan bewust. De rapportagecommissie ziet echter wel mogelijkheden voor de provincie om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van armoede. In het bijzonder in het ondersteunen van gemeentelijke en maatschappelijke initiatieven. Het provinciale armoedebeleid moet een aanvulling zijn op het gemeentelijk beleid.
Provincie:
Tag(s):