woensdag, 25. april 2007 - 9:47

Provincie stelt € 880.000,- beschikbaar voor projecten in A7-zone

Fryslân

Het college van gedeputeerde staten heeft 880.000 euro uit de Convenantmiddelen A7 beschikbaar gesteld voor een zestal projecten in de A7-zone Landstad Fryslân. Het gaat om de onderstaande projecten.

Project Houtverbrandingscentrale Lyndenstein Beetsterzwaag:
Bij Revalidatie Friesland worden de patiëntenverblijven, twee zwembaden, de sporthal en een school van warmte worden voorzien die vrijkomt door de verbranding van hout. Dit hout is afkomstig uit het landschapsonderhoud. De totale kosten bedragen, € 650.000, - waarvan € 50.000,- gedekt wordt door een convenantbijdrage A7.

Project Topinstituut voor de Openbare Ruimte – Haalbaarheidsstudie:
Doel van dit project is de bundeling van de kennis die te maken heeft met de openbare ruimte. Hiervoor willen de initiatiefnemers een hoogwaardig kennisinstituut oprichten dat een programma opstart, waarin onderzoek, onderwijs, advies aan derden, ontwikkeling en uitvoering van projecten (nationaal, Europees en mondiaal) aan elkaar worden verbonden.
De totale kosten bedragen € 71.000,- waarvan € 35.000,- gedekt wordt door een convenantbijdrage A7.

Project Cultureel Kwartier Sneek (onderdeel cascoverbetering Noorderkerk)
De provincie heeft 2006 provinciale cofinanciering beschikbaar gesteld voor het project Cultureel Kwartier Sneek. De voorliggende aanvraag heeft betrekking op de cascoverbetering van de Noorderkerk., onderdeel van het Centrum voor de Kunsten. De totale kosten bedragen in 2007 € 1.438.800,- waarvan € 225.000,- gedekt wordt door een convenantbijdrage A7.

Project Sneek, centrum voor de blauwe industrie:
Het project valt uiteen in twee delen. Het eerste deel bestaat uit een onderzoek. Met bedrijven uit de “maaksector� wordt nagedacht over Sneek, als centrum voor de blauwe industrie. Het eerste deel wordt afgerond met de opstelling van een conceptvisie.
Het tweede deel van het project bestaat uit een symposium over Sneek, als centrum voor de blauwe industrie en het maken van de visie en presentatie daarvan in de gemeenteraad.
De totale kosten bedragen € 40.000,- waarvan € 20.000,- gedekt wordt door een convenantbijdrage A7.

Project Polderhoofdkanaal:
Er worden 10 nieuwe bruggen, waaronder 3 beweegbare, gerealiseerd. Er is gekozen voor een systeem waarmee aangesloten wordt op het voornemen om de bruggen in de nabije toekomst vanuit enkele centrale punten te bedienen. Door het treffen van maatregelen voor de flora en fauna wordt rekening gehouden met de belangen van de natuur en beschermde diersoorten. De totale kosten bedragen € 700.000,- waarvan € 350.000,- gedekt wordt door een convenantbijdrage A7.

Project Realisatie Uurwerkplaats Joure:
Het creëren van een centrum waarin de oude ambachten tot hun recht kunnen komen en waar de historische betekenis van Joure als centrum voor ambachten naar voren komt. Dit wordt door de stichting uurwerkplaats gerealiseerd. Realisatie van een ambachtscentrum zorgt voor zowel het aantrekken van potentiële klanten als het kweken van goed geoutilleerde werknemers voor de ondernemers. De totale kosten bedragen € 2.300.000,- waarvan € 200.000,- gedekt wordt door een convenantbijdrage A7.
Provincie:
Tag(s):