zondag, 10. juni 2007 - 10:50

Regelgeving bodemkwaliteit eenvoudiger

Amsterdam

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.

Het geeft aan hoe milieuhygiënisch moet worden getoetst en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het besluit. De nieuwe regels zijn eenvoudiger en consistenter dan de oude, zijn beter uitvoerbaar en handhaafbaar en sluiten beter aan op de gewenste maatschappelijke activiteiten.

Het Besluit bodemkwaliteit heeft onder meer betrekking op de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken, kades en terpen, voor de ophoging van woongebieden en industrieterreinen en het grondverzet in de rivierverruimingswerken in het stroomgebied van Rijn en Maas. Ook het verspreiden van baggerspecie in Noordzee en Waddenzee valt onder het besluit.

Door de gelijktijdige wijziging van de Wet bodembescherming kunnen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders binnen randvoorwaarden decentrale normen vaststellen voor de gewenste bodemkwaliteit en kunnen voor de in het besluit voorgeschreven bodembeschermingsmaatregelen gelijkwaardige alternatieven worden gekozen zonder hiervoor de regelgeving te wijzigen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.
Provincie:
Tag(s):