woensdag, 24. januari 2007 - 12:15

Start watervisie Renkum

Schoon drinkwater, het snel en efficiënt afvoeren van afvalwater, het water als onderdeel van het landschap. Allemaal voorbeelden van de verschillende verschijningsvormen van water die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn.

Water is van levensbelang, maar kan ook een bedreiging vormen. Door steeds intensiever gebruik van de ruimte en het water om ons heen is een duidelijkere afstemming tussen verschillende beleidsvelden, zoals milieu, ruimtelijke ordening en wijkbeheer van groot belang.

Gemeente Renkum wil samen met Waterschap Vallei & Eem werken aan goed en duurzaam beheer van water. Andere partners die betrokken zijn bij de Watervisie zijn waterleiding-maatschappij Vitens, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Daarnaast is er een klankbordgroep betrokken geweest waarin onder andere Stichting Vijf Dorpen in het groen, BLOM, Stichting tot behoud van Veluwse beken en sprengen, Dorps-platforms, IVN, LTO Noord, de Algemene Oosterbeekse Hengelaarsvereniging, ondernemersverenigingen en particuliere terreinbeheerders vertegenwoordigd waren. Gezamenlijke belangen in water hebben geleid tot het formuleren van de Watervisie. Water krijgt zo een prominente plek in verschillende gemeentelijke plannen en uitvoerings-programma’s, nu en in de toekomst.

Naast het bestaande waterbeleid hebben de waterpartners in de Watervisie vier einddoelen opgesteld voor het waterbeleid 2015: een gezond en veilig watersysteem; schoon water; be-wust omgaan met water en samenwerking in het waterbeheer. Om deze doelen te halen, zijn een aantal prioriteiten gesteld.

Herstel van lekkende riolen heeft de hoogste prioriteit. Ook voorlichting, het afkoppelen van hemelwater van gebouwen en het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen in het groenbe-heer zijn belangrijke onderdelen.

Tenslotte wil gemeente Renkum water weer zichtbaar maken door bijvoorbeeld het herstel van de vijver tegenover het kerkje langs de Benedendorpsweg. Dit kan misschien gecombineerd worden met een waterspeelplaats.

Aanvullend op de vier hierboven genoemde doelstellingen, zijn door de gemeente Renkum extra ambities of te wel streefbeelden geformuleerd. Hierbij ligt de ene keer het accent op waterkwaliteit en beleving, de andere keer op het doelmatig afvoeren van grote hoeveelhe-den water.
Provincie:
Tag(s):