donderdag, 7. juni 2007 - 10:53

Strafontslag voor ambtenaar

Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben besloten een ambtenaar, werkzaam op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, met onmiddellijke ingang strafontslag te verlenen. De reden van het ontslag ligt in een combinatie van factoren.

Een diepgaand en grootschalig onderzoek door het bureau International Security Partners (ISP) uit Lelystad heeft aan het licht gebracht dat de betreffende ambtenaar doelbewust en stelselmatig de grenzen heeft overschreden die de gemeente aan het uitvoeren van zijn nevenactiviteiten heeft verbonden.

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat er sprake is van schending van integriteit omdat de betreffende medewerker in een aantal voorvallen zijn functie en verantwoordelijkheden als ambtenaar heeft verstrengeld met zijn belangen als privé-persoon.

De feiten die het onderzoeksbureau heeft geconstateerd in verband met de nevenactiviteiten en de belangenverstrengeling, zeker in combinatie met elkaar, duiden volgens het college van b. en w. op ernstig plichtsverzuim en rechtvaardigen het strafontslag. De betreffende ambtenaar is naar het oordeel van het college ook onvoldoende doordrongen van de noodzaak om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, wat hem volgens b. en w. ongeschikt maakt voor het verder uitoefenen van zijn functie.

In oktober vorig jaar is de medewerker op verdenking van ongeoorloofde nevenactiviteiten en schending van integriteit al geschorst. Tegen de ambtenaar is onlangs tevens aangifte bij de politie gedaan van strafbare feiten. Door enkele voorvallen is de gemeente mogelijk financieel benadeeld. Welke rol de betrokkene en de met hem samenwerkende externe partijen daarbij hebben gespeeld, wordt nader onderzocht.
Provincie:
Tag(s):