donderdag, 31. mei 2007 - 9:50

Subsidies uit Beleids-programmering Sociale Zorg toegekend

Zeeland

Binnen de Beleidsprogrammering Sociale Zorg hebben Gedeputeerde Staten ruim 1,4 miljoen euro subsidie verleend aan projecten op het gebied van zorg en sociaal beleid. Het gaat om de eerste subsidieronde van 2007. Het geld wordt verdeeld over 35 aanvragers en de subsidiebedragen lopen uiteen van 5.000 tot 302.000 euro.

De doelstellingen en uitgangspunten van de provinciale Zorgvisie en Sociale Agenda zijn in de Beleidsprogrammering Sociale Zorg vertaald naar tien beleidsprogramma’s rond maatschappelijke vraagstukken en thema’s. De ambities van de Provincie Zeeland op het terrein van zorg en sociaal beleid zijn daarin verwoord en hebben als doel een volwaardige deelname van alle Zeeuwen aan de samenleving.

Het verwezenlijken van deze ambities kan de Provincie niet alleen. Ook andere partijen kunnen dat vaak niet alleen. Daarvoor is onderlinge samenwerking nodig. De Beleidsprogrammering Sociale Zorg (BSZ) helpt deze noodzakelijke samenwerking op gang door subsidiemogelijkheden voor projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan de tien beleidsprogramma’s.

Binnen de Beleidsprogrammering Sociale Zorg kunnen drie soorten subsidies verleend worden: resultaatsubsidies, stimuleringssubsidies en budgetsubsidies. Alle subsidies moeten passen binnen de doelstellingen van één van de tien BSZ-programma’s. Daarnaast geldt voor projecten een aantal specifieke beleidsregels, zoals: voldoende cofinanciering door derden, indien van toepassing overname van financiering na afloop van de projectperiode door derden en een gedegen projectplan en begroting.

De Beleidsprogrammering Sociale Zorg kent twee subsidierondes per jaar. Aanvragen voor deze subsidieronde moesten voor 1 april 2007 binnen zijn. In totaal zijn deze ronde 65 aanvragen ingediend. Van de aanvragen zijn er 30 niet betrokken in de integrale besluitvorming van Gedeputeerde Staten (GS), maar bijvoorbeeld afzonderlijk behandeld omdat het bedragen van maximaal € 5.000,- betrof. Over het al dan niet toekennen van subsidie en de hoogte van het toe te kennen bedrag van de andere aanvragen heeft GS nu een besluit genomen.

Aanvragen voor de volgende ronde kunnen ingediend worden tot 1 oktober 2007.

Een greep uit het aantal projecten dat subsidie heeft ontvangen:

Beursvloer

De Zeeuwse Beursvloer wordt een marktplaatsevenement voor vrijwilligerswerk. Met de Beursvloer komen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samen. Het is bedoeld voor het bedrijfsleven en organisaties die met vrijwilligers werken in Zeeland. De stichting Beursvloer Zeeland wil de eerste beursvloer in 2008 houden. Als het een succesvolle formule blijkt, zal het evenement jaarlijks georganiseerd worden. Het project past binnen de doelstelling van de Provincie om vernieuwing binnen het vrijwilligerswerk te stimuleren en krijgt daarom een subsidie van 29.391 euro.

Intercultureel vrouwencentrum Vlissingen

De stichting Dunya heeft een intercultureel vrouwencentrum in Vlissingen opgericht. Het vrouwencentrum is voor allochtone en autochtone vrouwen en heeft als doel dat vrouwen elkaars cultuur leren kennen en samen activiteiten ondernemen. Met de activiteiten in het vrouwencentrum wil Dunya vrouwen uit hun isolement halen, hen bijscholen en mogelijk aan een baan helpen. Het centrum is in novem-ber 2006 geopend. Het project past bij de doelstelling van de Provincie om achterstandsgroepen te laten participeren in de maatschappij en ontvangt daarom een subsidie van 6.612 euro.

Integrale Netwerk Aanpak Schouwen-Duiveland

Met het project Integrale Netwerk Aanpak krijgen jeugd en gezinnen in Schouwen-Duiveland efficiënte en effectieve hulpverlening, doordat instanties en gemeentelijke afdelingen de hulpverlening afstemmen. De gemeente Schouwen-Duiveland wil het project realiseren door de oprichting van een Centrum van Jeugd en Gezin en door goede afspraken met en tussen instellingen. Er moet een voor alle burgers toegankelijke, laagdrempelige voorziening komen in hun woonomgeving waar ze terecht kunnen met vragen over groeien en opvoeden. Het project past bij de ambi-tie van de Provincie op het gebied van preventief jeugdbeleid en krijgt daarom een subsidie van 302.000 euro.
Provincie:
Tag(s):