donderdag, 8. november 2007 - 13:06

Tekort huurwoningen en minder groei woningbehoefte

Den Haag

Tekort huurwoningen en minder groei woningbehoefte
Zuid Holland - Uit de "Woningmarktverkenning Zuid-Holland", een onderzoek naar de wensen van woonconsumenten, blijkt dat er in Zuid-Holland behoefte is aan meer huurwoningen dan er de afgelopen jaren werden gerealiseerd.

Het onderzoek "Woningbehoefteraming Zuid-Holland 2007" laat, in vergelijking met vier jaar geleden, een daling zien in de woningbehoefte-groei in Zuid-Holland van circa 2.500 woningen per jaar. Een afname van de groei van circa 13.500 naar 11.000 woningen per jaar, in de periode van 2007 tot 2030.

Woningmarktverkenning
De Woningmarktverkenning, uitgevoerd door ABFResearch, is een provinciale vertaling van het landelijke woningbehoefteonderzoek (WoON2006) dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door het ministerie van VROM. De verkenning laat zien welke woonmilieus het meest gewild zijn bij de consument. Bij vergelijking van de wensen met de feitelijke woningbouwproductie blijkt dat bijna de helft (45%) van de nieuwe woningen in zuid-Holland uit huurwoningen zou moeten bestaan. De afgelopen jaren was het aandeel huurwoningen in de productie circa 25%. De cijfers hangen niet alleen samen met de productie, maar ook met het sloopprogramma van huurwoningen. Wanneer het sloopprogramma lager uitvalt zal ook de vraag naar nieuwe huurwoningen dalen. Wanneer er wordt gekeken naar gewenste woonmilieus valt op dat er een grotere vraag is naar centrumstedelijke woonmilieus en dorpse en landelijke woonmilieus.

Woningbehoefteraming
In de woningbehoefteraming 2007 zijn de nationale bevolkingstrends van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vertaald naar de Zuid-Hollandse gemeenten en regio's. Door de enorme omslag in het buitenlandse migratiepatroon, daalde de nationale bevolkingsgroei tussen 2001 en 2006 met circa 80.000 personen. Dat scheelde een woningbehoefte van circa 20.000 woningen per jaar. Voor Zuid-Holland betekende dat er in 2006 5.000 nieuwe woningen minder nodig waren dan in 2001. Voor de hele periode (2007-2030) daalt de woningbehoefte met gemiddeld 2.500 woningen per jaar. Het CBS verwacht dat het buitenlandse migratiesaldo en de woningbehoefte vanaf 2007 weer langzaam gaat groeien.Tussen 2007 en 2030 groeit de woningbehoefte in Zuid-Holland met bijna 250.000 woningen, een groei van gemiddeld circa 11.000 woningen per jaar. Vier jaar geleden werd voor diezelfde periode nog een groei berekend van 310.000 woningen, wat neerkomt op een groei van circa 13.500 woningen per jaar. Binnen de provincie word voor de stadsregio Rotterdam de grootste afname verwacht van circa 50.000 woningen over de hele periode. Het wordt de kunst om de toekomstige woningbouw af te stemmen op de onzekere buitenlandse migratiestromen.

De resultaten van beide onderzoeken zullen worden meegenomen bij de actualisering van het provinciale Woningbouwprogramma, de Woonvisie en bij het opstellen van de nieuwe ruimtelijke Structuurvisie voor Zuid-Holland.

De Woningmarktverkenning Zuid-Holland en de Woningbehoefteraming 2007 zijn te downloaden via www.zuid-holland.nl.
Provincie:
Tag(s):