woensdag, 18. april 2007 - 13:57

Tracébesluit tweede Coentunnel vastgesteld

Amsterdam

Op 21 februari 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het tracébesluit Tweede Coentunnel vastgesteld. Op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht ligt het tracébesluit vanaf donderdag 19 april zes weken ter inzage.

Het vaststellen van het tracébesluit is in lijn met de afspraken uit de Bestuursovereenkomst uit 2004 tussen Rijk en regio en vormt een belangrijke stap op weg naar het oplossen van een bekend knelpunt op het hoofdwegennet in de Noordvleugel van de Randstad. De opening van de Tweede Coentunnel - in samenhang met de Westrandweg - staat gepland voor 2012.

De Coentunnel maakt onderdeel uit van de ringweg A10 rond Amsterdam en vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal. De Coentunnel is al jarenlang een groot knelpunt voor het autoverkeer in de Noordvleugel van de Randstad.

Door dit knelpunt ontstaan files op de aansluitende snelwegen, de A8 en de A10-west. Deze files hebben, naast tijdsverlies, een negatieve invloed op de directe leefomgeving en op de toegankelijkheid van het Westelijk havengebied van Amsterdam.

Voor een goede afwikkeling van het verkeer dat door de Tweede Coentunnel komt, is aanleg van de Westrandweg noodzakelijk. Een groot deel van het tunnelverkeer wordt via de aan te leggen Westrandweg afgeleid van de Ring A10-west. Daarom zal de bouw van de Tweede Coentunnel pas beginnen, als het tracébesluit van de Westrandweg onherroepelijk is.

Het project Tweede Coentunnel kent een lange historie. Dat leidde in 2004 tot de bestuursovereenkomst tussen de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaandam en Oostzaan, de provincie Noord Holland, de Stadsregio Amsterdam en het Rijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering en is overeengekomen de Tweede Coentunnel - en de Westrandweg - zo snel mogelijk te realiseren.

Beroep instellen

Tegen dit besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn om een beroepschrift in te dienen bedraagt zes weken, vanaf 19 april. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ter inzage legging

Het Tracébesluit Tweede Coentunnel ligt in de periode 19 april tot en met 30 mei 2007 ter inzage bij:
· de gemeentehuizen van Amsterdam, Oostzaan en Zaanstad;
· de stadsdeelkantoren Bos en Lommer, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en het informatiecentrum Zuiderkerk in Amsterdam;
· het Vergunningen Servicebureau Stadsdeel Noord in Amsterdam;
· de stadsregio Amsterdam in Amsterdam;
· de vestigingen van de openbare bibliotheken in Amsterdam aan de Prinsengracht 587, Albardakade 3, Ankerplaats 18, Hagendoornplein 2, Molenwijk 21, Alkmaarstraat 12 en Bos en Lommerplein 176;
· de vestigingen van de openbare bibliotheken in Zaandam, Oostzaan, Alkmaar en Landsmeer;
· de kantoren van de hoogheemraadschappen van Rijnland in Leiden en Hollands Noorderkwartier in Edam en van Waternet in Amsterdam;
· het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem;
· het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem;
· de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag.

Het Tracébesluit en de bijbehorende stukken kan ook worden ingezien via het internet www.inspraakvenw.nl.
Provincie:
Tag(s):