woensdag, 11. april 2007 - 10:02

Trekvliettracé nodig voor bereikbaarheid

Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag is ervan overtuigd dat de aanleg van het Trekvliettracé nodig is om de bereikbaarheidsproblemen van de Centrale Zone van Den Haag aan te pakken.

De recente nota 'Nut en Noodzaak Nieuwe Auto-infrastructuur Centrale Zone' van het stadsgewest Haaglanden toont dit volgens het Haagse college voldoende aan. De nota komt naar verwachting op 24 april in de raadscommissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving aan de orde.

Verkeerswethouder Peter Smit: "De aanpak van de regionale verkeersproblematiek is van groot belang. Economische ontwikkelingen zoals de herontwikkeling van de Binckhorst en een toenemende groei van de mobiliteit veroorzaken de komende jaren groei van het autoverkeer waarop we een gepast antwoord moeten geven."

Leefbaarheid
Doel van het Trekvliettracé is om te zorgen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid (beperking van het sluipverkeer) van aangrenzende woongebieden en de Haagse binnenstad. Maar ook moet het leiden tot een betere doorstroming op de snelwegen A4, A12 en A13 op het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan. "De hele Haagse regio zal hiervan de vruchten plukken", aldus de wethouder.

De Centrale Zone bestrijkt het gebied vanaf Scheveningen, de binnenstad, Binckhorst, Voorburg-West tot aan de snelwegen A4/A12. Het vormt het economische en culturele hart van de Haagse regio. Het Trekvliettracé moet de extra verbindingsweg worden vanaf de snelwegen naar de Haagse binnenstad.

Momenteel wordt door het stadsgewest Haaglanden gewerkt aan voltooiing van het Milieueffectrapport (MER) Trekvliettracé waarin een tiental varianten is onderzocht. Nog voor de zomer moet dit leiden tot het aanvaarden van het MER door de gemeenteraden en tot de keuze voor een voorkeurstracé. Daarna start ook de inspraakprocedure.
Provincie:
Tag(s):