woensdag, 7. november 2007 - 16:03

Uitbaggeren boksloten in de Olde Maten is begonnen

Zwartsluis

Er is in natuurgebied de Olde Maten bij Zwartsluis begonnen met het verwijderen van de begroeiing van de dichtgegroeide boksloten. Het vroegere open landschap komt zo weer terug en de natuurwaarden worden hersteld.

Het nu gestarte project is een proef die dient om te kijken wat de beste en goedkoopste manier is om een deel van de boksloten in het Olde Maten gebied weer open te maken. Het is de bedoeling om volgend jaar op meer plaatsen verder te gaan

Na het verwijderen van het hout zullen de veensloten weer worden uitgebaggerd. De plantengroei kan dan weer opnieuw beginnen. Het is Staatsbosbeheer vooral te doen om de zeldzame moerasplanten in en langs de smalle petgaten, zoals Krabbenscheer, Waterdrieblad, Gagel, Groot Blaasjeskruid, Zwanenbloem en diverse soorten grassen en zegges.

Daarom wordt er een strook van 3 meter langs de boksloten zoveel mogelijk ontzien. Tevens ontstaat er zo weer voedsel- en broedgebied voor zeldzame moerasvogels als Roerdomp, Purperreiger, Rietzanger en Bruine Kiekendief.

Niet overal worden alle boksloten uitgebaggerd. Delen die nu al met riet begroeid zijn worden zoveel mogelijk gespaard. Ook stukken sloot waar zeldzame planten staan worden niet uitgebaggerd. Van hier uit kunnen de planten zich weer verspreiden in de uitgegraven trekgaten.

Het hele project wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel
Provincie:
Tag(s):