maandag, 26. maart 2007 - 13:25

Verbetering van veiligheid in Kanaalzone Gent-Terneuzen

Middelburg

De Commissaris van de Koningin in Zeeland, mevrouw K.M.H. Peijs, zal het beheer van de Leidraad Veiligheid Kanaalzone op woensdag 28 maart over-nemen van de projectgroep "Grensoverschrijdende samenwerking veiligheid havengebied Gent - Zeeland Seaports". De overdracht vindt plaats tijdens de slotbijeenkomst van dit Europese project in het provinciehuis in Middelburg.

Door het project zijn middelen beschikbaar gekomen die hulpdiensten en overheden aan weerszijde van de grens in staat stellen hun rampenplannen en de coördinatie tijdens een crisis op elkaar af te stemmen.

De Kanaalzone van Gent tot aan Terneuzen is met de grote vervoersstromen via water, weg, spoor en buisleidingen en door de aanwezigheid van grote industrieën een risicogebied. Bij calamiteiten moet een veelheid aan instanties met elkaar samenwerken. In 2005 is een project opgestart om de onderlinge afstemming tijdens calamiteiten te verbeteren.

Ten eerste zijn alle bestaande plannen bezien op onderlinge afstemming en is de Leidraad Veiligheid Kanaalzone opgesteld. Een inno-vatieve ontwikkeling die gemeentes aan weerzijden van de grens een handvat biedt om gemeentelijke rampenplannen (in Nederland) en Algemene Nood- en Interventieplannen (in Vlaanderen) op elkaar af elkaar te stemmen. Ook andere veiligheidspartners kunnen de Leidraad benutten voor het verbeteren van de eigen plannen en voorbereidingen.

Tevens is een ICT-toepassing ontwikkeld waardoor tijdens een incident de ver-schillende crisiscentra over dezelfde informatie kunnen beschikken, bijvoorbeeld over de locatie van het incident, de grensoverschrijdende effecten, de gegevens van de betrokken eventueel gevaarlijke lading van schepen en treinen etc.

De ICT-toepassing komt in beheer bij de Gouverneur van Oost-Vlaanderen en bij de Veiligheidsregio Zeeland. Zij zullen op korte termijn afspraken vastleggen om de toe-passing in te zetten en waar nodig verder te verbeteren. Ook zullen oefenafspra-ken worden vastgelegd.

Bij de totstandkoming van de leidraad en de ontwikkeling van de ICT-toepassing hebben veel partijen samengewerkt, naast projecttrekker Provincie Zeeland waren dat: de provincie Oost-Vlaanderen, Rijkswaterstaat Zeeland, Vlaams Ministerie, Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, de stad Gent, de gemeenten Terneuzen, Zelzate en Evergem, Prorail, Infrabel, Schelde Radar Keten, openbare veiligheids-diensten en het bedrijfsleven. Het Secretariaat van Euregio Scheldemond heeft zich ingezet voor het verkrijgen van de benodigde Europese subsidie uit het Inter-reg IIIA programma.

De provincie Zeeland heeft destijds bij het besluit om als lead-partner in dit bijzon-der havenproject veiligheid te stappen, overwogen dat de Kanaalzone een prima gebied was voor een pilot, of zoals de Vlamingen zeggen 'een piloot'. Zowel de Leidraad als het computerprogramma hebben de mogelijkheid in zich om voor een veel ruimer geografisch gebied ingezet te kunnen worden. Daarbij wordt in ieder geval gedacht aan het gehele Westerscheldegebied.
Provincie:
Tag(s):