woensdag, 18. april 2007 - 7:36

'Verder werken aan de toekomst van Schiphol en Regio'

Regio

Deze week is een eerste stap gezet in de procedure voor de milieueffectrapportage voor Schiphol. De startnotitie 'Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio' is vrijgegeven.

Luchthaven Schiphol moet zich als knooppunt van wereldwijde bestemmingen kunnen blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd moet hinder worden teruggedrongen en fors worden geïnvesteerd in verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving. Hoe kan dat worden gerealiseerd?

Daarover vindt afstemming plaats in het zogenaamde Aldersoverleg dat eind vorig jaar is ingesteld. De provincie Noord Holland en de gemeentes Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uitgeest, nemen hier namens de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) aan deel.

Onder leiding van onafhankelijk voorzitter A. Alders werken zij samen met het Rijk, Schiphol Group, LVNL, KLM en vertegenwoordigers van bewonersplatforms via de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) aan oplossingen voor deze vraagstukken in hun onderlinge samenhang.

Naar verwachting worden nog voor de zomer convenanten gesloten over hinderbeperkende maatregelen en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld, waarin alternatieven worden onderzocht voor het gebruik van het banenstelsel door Schiphol, zodat de luchthaven de milieuruimte beter kan benutten, de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt en er mogelijkheden ontstaan voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling. De bestuurders uit de BRS nemen deel aan dit overleg, om actief mee te denken over deze ontwikkelingen die voor onze regio zo belangrijk zijn.

Eerste resultaten
Op 16 april hebben de deelnemers aan de Alderstafel de startnotitie ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ vrijgegeven. De startnotitie is opgesteld door Schiphol Group en Luchtverkeersleiding Nederland als initiatiefnemers en is de eerste stap in de m.e.r.-procedure.

Het Rijk treedt op als bevoegd gezag. De BRS heeft hier formeel geen rol in, maar heeft wel adviezen gegeven en met publicatie van de notitie ingestemd, in het licht van de afspraken met Rijk en sectorpartijen die worden gemaakt over de af te sluiten convenanten. Daarbij treedt de BRS wel formeel als partner op.

Over de startnotitie hebben de partijen een gezamenlijk persbericht uitgebracht, dat u hieronder kunt downloaden.

Informatie en inspraak
De startnotitie ligt ter inzage van 19 april tot en met 16 mei. U kunt de rijksoverheid laten weten wat u van de startnotitie vindt door in te spreken. De startnotitie kunt u vanaf 19 april inzien op diverse locaties. Een overzicht daarvan kunt u hieronder downloaden.

Het Rijk organiseert ook twee informatie/inspraakavonden op:

dinsdag 24 april, van 18.00 – 21.00 uur in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 in Assendelft
woensdag 9 mei, van 18.00 – 21.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp
Provincie:
Tag(s):