woensdag, 7. maart 2007 - 0:04

Vrouwenorganisaties in Zeeland

De Provincie Zeeland heeft een onderzoek laten verrichten naar vrouwenorganisaties in Zeeland en de rol die het Platform Zeeuwse Vrouwenraad (PZ-VR) daarin kan spelen. Op basis van dit onderzoek wil de Provincie de PZVR eenmalig subsidie verlenen om ze in staat te stellen om de aanbevelingen uit het rapport op te pakken.

Het is de bedoeling dat een eigentijdse invulling gegeven wordt aan het behoud en de versterking van vrouwenorganisaties in Zeeland.

In Zeeland zijn er ruim 200 vrouwenorganisaties. De functies van de organisaties zijn sociaal, persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk van aard. Ongeveer 40% daarvan is aangesloten bij de koepel voor vrouwenorganisaties: het Platform Zeeuwse Vrouwenraad. Zij vertegenwoordigen ongeveer 5.100 vrouwen.

De kern van het sociaal beleid van de Provincie ligt in het vergroten van de maat-schappelijke participatie en het stimuleren van sociale verbanden. Het PZVR en de individuele vrouwenorganisaties kunnen daarin een belangrijke rol vervullen.

Een goed functionerend Platform voor vrouwenorganisaties zou rond de 9.000 Zeeuwse vrouwen kunnen vertegenwoordigen. De huidige financieringsstructuur en de relatieve onbekendheid bij Zeeuwse vrouwenorganisaties over de activiteiten van het PZVR zijn een reële bedreiging voor het voortbestaan van het Platform.

Het is van belang dat de koepel een breed dienstenpakket aanbiedt dat inspeelt op de diverse behoeften van de aangesloten organisaties. In 2007 bestaat het Platform 35 jaar. Volgens de onderzoekers is dit 'een gelegenheid bij uitstek om een vernieuwde organisatie te presenteren en de meerwaarde van het feit dat vrouwen zich verenigingen en op bepaalde maatschappelijke vraagstukken voor het voetlicht brengen.' Volgens het onderzoek zou het Platform nog meer een netwerk-, signaal- en informatiefunctie moeten vervullen en de intermediair tussen politiek en maatschappij moeten zijn.

De conclusie van het bestuur van het Platform naar aanleiding van het rapport is dat het PZVR een belangrijke functie in de Zeeuwse samenleving heeft. 'Als het Platform de functies goed wil uitvoeren dan moet het bestuur slagvaardig kunnen besturen volgens een actueel op te stellen werkplan.'

De Provincie Zeeland onderschrijft het belang van een sterke positie van het Platform Zeeuwse Vrouwenraad. Gedeputeerde Van Waveren: "Ik vind het rapport een goed vertrekpunt voor verdere ontwikkeling en een stevige positie van het PZVR. Ze moeten het nu zelf waar gaan maken. Ik ben bereid om ze hierbij een helpende hand te bieden door hen te ondersteunen bij de opzet van het symposium ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van het Platform en door verlening van de subsi-die van 2007."
Provincie:
Tag(s):