maandag, 8. oktober 2007 - 12:51

Wassenaar wordt groene woonoase van de Randstad

Wassenaar

De Wassenaarse college en de raad kunnen zich in grote lijnen vinden in het ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020. In hun bestuurlijke reactie hebben het college en de gemeenteraad nog wel enkele actiepunten geformuleerd.

In het ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 (RSP) staat hoe de regio Haaglanden, waar Wassenaar onderdeel vanuit maakt, de komende jaren ruimtelijk wordt ingevuld en hoe wordt omgegaan met toekomstige ruimteclaims. Het RSP gaat als toetsingskader voor de ruimtelijke ordening dienen.

Het ontwerp RSP ondersteunt een groot aantal voor Wassenaar belangrijke zaken zoals de erkenning van Wassenaar als 'Groene woonoase van de Randstad', behoud van de groene buffers ten noorden en zuiden van Wassenaar en maatregelen tot vermindering van de verkeersdruk op de A44/N44 en het sluipverkeer door Wassenaar.

Zowel de raad als het college kunnen zich in grote lijnen goed vinden in het ontwerp RSP. Wel wordt in de bestuurlijke reactie van Wassenaar op het ontwerp RSP voor bovengenoemde zaken nog tekstwijzigingen voorgesteld en actiepunten geformuleerd. Voor het vervolgtraject na vaststelling van het RSP wordt Haaglanden gevraagd uitdrukkelijk stappen te ondernemen om verbetering van de groenstructuur gelijktijdig op te laten gaan met bouwlocaties en infrastructuur.

Het Wassenaarse bestuur ziet met vertrouwen de vaststelling van het RSP Haaglanden tegemoet als een belangrijk kader voor behoud en versterking van de groenstructuur.

De gemeenten in Haaglanden, provincie Zuid-Holland, diverse ministeries, buurgemeenten en buurregio's en een aantal organisaties als VNO-NCW, Kamer van Koophandel e.d. hebben nu de gelegenheid gehad hun reactie op het ontwerp RSP te geven. Haaglanden verwacht dat rond de jaarwisseling overheden, maatschappelijke organisaties en burgers in de zienswijzen- en inspraakfase hun reactie op het RSP kunnen geven. Deze reacties worden meegenomen in een definitief RSP dat naar verwachting begin 2008 door het algemeen bestuur van Haaglanden kan worden vastgesteld. Hierna treedt het RSP Haaglanden 2020 in werking.
Provincie:
Tag(s):