zondag, 10. juni 2007 - 14:15

Waterschap Groot Salland maait sloten en kanalen anders

Het Waterschap Groot Salland maait dit seizoen sloten en kanalen, en ook waterkeringen op een andere manier dan voorheen. Dit om rekening te kunnen houden met de eisen uit de Flora- en faunawet. Met een nieuwsbrief brengt het waterschap binnenkort hiervan enkele duizenden agrariërs op de hoogte. Maar eigenlijk gaat iedereen het verschil zien.

Om schade te voorkomen
Het waterschap maait waterbodems en oevers van sloten en kanalen om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. Wanneer dit met enige voorzichtigheid gebeurt, levert het maaien in de regel nauwelijks problemen op voor beschermde planten en dieren.

Integendeel, vaak levert waterbeheer een positieve bijdrage aan hun leefomgeving. Toch bestaat de kans dat bij noodzakelijke werkzaamheden als maaien, het schonen van sloten of baggeren beschermde individuele dieren of planten verstoord, beschadigd of gedood worden. Om dit te voorkomen, werken de waterschappen op plaatsen waar beschermde soorten voorkomen volgens de voorschriften van de door LNV goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet.

Nauwelijks maaien voor 15 juli
In de Gedragscode zijn verschillende voorkeursperioden aangegeven voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Voor bijvoorbeeld het schoonmaken van watergangen geldt als voorkeursperiode 15 juli tot 1 november. In de perioden 1 juni tot 15 juli en 1 november tot 15 maart kunnen deze werkzaamheden worden verricht wanneer schadebeperkende maatregelen voor de beschermde soorten worden toegepast.

Alleen in uiterste noodzaak en met de nodige schadebeperkende maatregelen voert het waterschap werkzaamheden uit in de periode 15 maart tot 1 juni. Redenen hiervoor zijn broedende vogels en vissen en amfibieën die eitjes afzetten.
Provincie:
Tag(s):