maandag, 5. februari 2007 - 16:56

'Weren van vrachtverkeer uit de binnenstad'

Eindhoven

Het Eindhovens college heeft de ambitie uitgesproken om met ingang van 1 januari 2007 ‘luchtkwaliteit’ volledig te integreren in het andere gemeentelijke beleid. Het Programma Luchtkwaliteit en Mobiliteit beschrijft de noodzaak om op korte termijn maatregelen te treffen om de gezondheid van Eindhovense burgers te beschermen en gewenste ontwikkelingen zo veel mogelijk door te laten lopen.

Gekozen wordt voor verregaande maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De verwachting is dat de maatregelen ook effect hebben op andere milieuthema’s, als geluid en externe veiligheid en bijdragen aan het realiseren van de mobiliteitsdoelstellingen uit het coalitieakkoord ‘Eindhoven Eén’

De gemeente Eindhoven kiest ten aanzien van gemotoriseerd verkeer nadrukkelijk voor ‘schoner’ en (waar nodig) ‘minder’. Het uitgangspunt ‘schoner’ geldt voor het hele grondgebied en is in principe niet gebiedsgebonden. Dit uitgangspunt wordt onder meer ingevuld door het organiseren van een schoner gemeentelijk wagenpark en het verbeteren van de doorstroming.

Ook een belangrijke maatregel is de invoering van milieuzonering: het weren van vervuilend vrachtverkeer uit de binnenstad. Eindhoven heeft het landelijke convenant voor invoering van milieuzonering ondertekend. Op grond van een stappenplan wordt, voordat tot invoering wordt overgegaan, onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van milieuzonering en de omvang van de milieuzone.

In dit kader is in 2006 een bevoorradingsprofiel opgesteld voor het centrum van Eindhoven en Winkelcentrum Woensel. Zo kan een goede inschatting worden gemaakt van het vrachtverkeer in de (binnen)stad.

Momenteel wordt aan de hand van het profiel berekend wat het uiteindelijke effect van milieuzonering is. Ook worden met de B5-gemeenten afspraken gemaakt over onder andere handhaving en communicatie.
Provincie:
Tag(s):