dinsdag, 23. december 2008 - 10:07

1.1 miljoen gezinnen ontvangen in 2009 kindgebonden budget

Den Haag

In januari 2009 treedt het kindgebonden budget in werking. De schatting is dat ongeveer 1,1 miljoen gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Het kindgebonden budget is een nieuwe financiële tegemoetkoming voor huishoudens met kinderen, die afhankelijk is van het inkomen en het aantal kinderen.

Veel gezinnen met kinderen gaan er hierdoor honderden euro’s per jaar op vooruit. Op de begroting van het ministerie voor Jeugd en Gezin is in 2009 voor het kindgebonden budget bijna 900 miljoen euro gereserveerd.

Het kindgebonden budget is een maatregel op initiatief van minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin. Doelstelling is versterking van de financi ële positie van ouders in verband met de kosten behorend bij het opvoeden van hun kinderen.

Het kindgebonden budget komt in de plaats van de huidige kindertoeslag; dit is een bedrag dat lagere- en middeninkomensgroepen dit jaar nog per gezin krijgen. Vanaf 2009 krijgen deze gezinnen voor hun kinderen jonger dan 18 jaar maandelijks een bedrag voor elk kind. Hiervoor geldt een staffel: het bedrag voor het eerste kind is hoger dan voor het tweede kind. Het bedrag voor het tweede kind is hoger dan dat voor het derde kind.

Naar verwachting hebben ongeveer honderdduizend gezinnen die niet in aanmerking kwamen voor de kindertoeslag, vanaf januari wel recht op kindgebonden budget. Voor ongeveer een half miljoen gezinnen die al wel kindertoeslag kregen, betekent de overgang naar een systeem met een bedrag per kind dat ze in 2009 enkele honderden euro’s meer kunnen krijgen. Deze toename loopt de komende jaren verder op. Op de begroting van het ministerie voor Jeugd en Gezin is hiermee rekening gehouden.

De invoering van het kindgebonden budget heeft geen invloed op de kinderbijslag. Kinderbijslag ishet inkomensonafhankelijke bedrag, dat alle ouders per kwartaal als tegemoetkoming voor de opvoedingskosten van een kind krijgen. Het kindgebonden budget komt bovenop de kinderbijslag.

De hoogte van het totale kindgebonden budget per gezin is afhankelijk van het bruto gezinsinkomen en van het aantal kinderen in het gezin. Hoe lager het inkomen, des te hoger het bedrag per kind. Hoe meer kinderen een gezin telt, des te hoger het totale bedrag aan kindgebonden budget. Bij een bruto gezinsinkomen lager dan € 29.914 per jaar, ontvangt het gezin het maximale kindgebonden budget. Op jaarbasis komt dat in 2009 neer op zo’n 1010 euro bij één kind, 1320 euro bij twee en 1500 euro bij drie kinderen. Bij een hoger inkomen worden deze bedragen geleidelijk minder. Afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin is er boven een bepaald bruto gezinsinkomen geen recht meer op kindgebonden budget. Bij twee kinderen bijvoorbeeld is de bovengrens 49.895 euro.
Categorie:
Tag(s):