vrijdag, 4. april 2008 - 15:10

2,3 Miljoen voor Friese weidevogels

Leeuwarden

De provincie Fryslân investeert in 2008 voor 2,3 miljoen ( 0,5 miljoen provinciaal geld en 1,7 miljoen Rijksgeld) in weidevogelbeheer. Er worden allerlei maatregelen genomen in weidevogelgebieden die ervoor moeten zorgen dat achteruitgang van de populatie weidevogels stopt. Zo wordt er samen met Wetterskip Fryslân in de omgeving van Blessum, en Kollumerpomp in droge perioden het waterpeil tijdelijk iets verhoogd. Zo kunnen de (jonge) weidevogels voldoende voedsel vinden.

Fryslân investeert flink in voorzieningen voor weidevogels

De proeven zijn een initiatief van de agrariërs uit het gebied zelf en Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). Andere maatregelen zijn flauwe sloottaluds, aanleggen plasdras en het open maken van het gebied. De provincie Fryslân had de Tweede Kamer gevraagd om extra geld, wat door een Amendement ook tot een begrotingswijziging van 6 miljoen euro bij het ministerie van LNV heeft geleid.

“Dit is een prachtige gezamenlijke aanpak waarbij agrariërs en de BFVW zelf met meer dan 20 Skriezekriten initiatieven zijn gekomen. Als provincie ondersteunen we dit van harte en dan is het prachtig om te zien dat alle partijen van harte meewerken�; zegt gedeputeerde Anita Andriesen. De maatregelen om de achteruitgang in populatie te stoppen wordt gezamenlijk door provincie, agrariërs, Bond van Friese Vogelwachten, Wetterskip en natuurorganisaties uitgevoerd.

Dit jaar worden er door de natuurorganisaties 40 weidevogelreservaten optimaal ingericht voor de weidevogels. Daarnaast gaan er 10 Skriezekriten van start. Een Skriezekrite is een samenwerkingsverband tussen boeren, Bond van Friese Vogelwachten en de terreinbeheerders.

Binnen de Skriezekriten wordt het weidevogelbeheer op elkaar afgestemd zodat er een mozaïek van beheer ontstaat. Een afwisselend patroon van lang en kort gras. Lang gras is met name voor gruttokuikens noodzakelijk om insecten te vinden en zich te kunnen verstoppen wanneer er gevaar dreigt. Naast de afstemming van beheer wordt het gebied zo optimaal mogelijk ingericht voor de weidevogels.

Om de achteruitgang van het aantal weidevogels te keren hebben in 2006 de belangrijkste natuurbescherming- en agrarische organisaties en overheden de intentieverklaring van het Weidevogelverbond ondertekend. Doel is om in 2010 de achteruitgang van weidevogels te stoppen en daarna om te buigen in een stijgende lijn. Om dat te realiseren investeren het ministerie van LNV en een aantal provincies er jaarlijks zo’n 25 miljoen euro in. Daarnaast is in 2008 landelijk 6 miljoen extra beschikbaar gekomen door een Amendement van de 2e kamer. Wat met name door een lobby vanuit de provincie Fryslân tot stand is gekomen.
Provincie:
Tag(s):