vrijdag, 12. december 2008 - 23:29

60 Miljoen euro voor Nijmegen Waalfront en Nieuwe Hollandse Waterlinie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het beschikbaar stellen van in totaal 60 miljoen euro uit het Nota Ruimtebudget ten behoeve van de projecten Nijmegen Waalfront (25 miljoen euro) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (35 miljoen euro).

De bijdrage uit het Nota Ruimtebudget voor Nijmegen Waalfront maakt de verplaatsing van een bedrijventerrein mogelijk waardoor er ruimte ontstaat voor de integrale ontwikkeling van het Waalfront. Ook verdwijnt zo een belangrijke barrière tussen bestaande woonwijken in Nijmegen-West en de Waal. Het is de bedoeling een gevarieerd en stedelijk gebied te realiseren met een even grote dichtheid als de binnenstad.

In totaal gaat het om 2.600 nieuwe woningen en 30.000m2 aan voorzieningen en bedrijfsruimten. De totale investering bedraagt ruim 228 miljoen euro. De Nijmeegse plannen passen goed bij de kabinetsambitie om 25 tot 40 procent van de nieuwe woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren en zo het groene en open buitengebied te sparen.

De bijdrage uit het project Nieuwe Hollandse Waterlinie, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is bestemd voor een drietal deelprojecten: Rijnauwen-Vechten, Linieland en Lingekwartier/Diefdijk. De investeringen zijn gericht op het herstel en de renovatie van forten, landschapsontwikkeling, (recreatieve) infrastructuur en waterbeheer. Zo moeten de forten worden gerestaureerd en aangesloten op de nutsvoorzieningen en dient de infrastructuur ten behoeve van de recreatieve ontsluiting te worden aangepast.

Bedoeling is dat er een duurzame groene zone aan de oostrand van de Randstad ontstaat. Dat is niet alleen goed voor natuur en landschap, maar ook voor de klimaatbestendigheid van Nederland. Bovendien past het in het streven van het kabinet om te zorgen voor meer en beter toegankelijk groen rondom de steden.

Voor de Nota Ruimte is tot 2014 1 miljard euro beschikbaar gesteld. Het kabinet heeft hiervoor vorig jaar 23 projecten geselecteerd en opgenomen in de procedure die ten grondslag ligt aan de besteding van het budget.

Met de toekenning van de Rijksbijdragen aan het Waalfront en de Waterlinie zijn nu 9 van de 23 projecten uit het Nota Ruimtebudget medegefinancierd. Daarmee is zo’n 180 miljoen euro gemoeid. Naar verwachting zal eind 2009 de bijdrage voor alle resterende projecten vast zijn gesteld.
Provincie:
Tag(s):