woensdag, 18. juni 2008 - 11:15

€ 438.000 beschikbaar voor armoedebestrijding

Het College van Gedeputeerde Staten heeft € 438.000 uit het provinciaal Armoedefonds beschikbaar gesteld voor een drietal projecten. De projecten worden door gemeenten en instellingen ontwikkeld en uitgevoerd om “armoede te lijf� te gaan. Volgens gedeputeerde Piet Adema passen de drie projecten, die geselecteerd zijn door de Taskforce Armoedebestrijding, prima binnen de doelstellingen van het Armoedefonds. “De provinsje hat noed oer de posyzje en it wolwêzen fan de ynwenners dy’t yn earmoed libje. Wy wolle dizze groep graach fan tsjinst wêze, dizze projekten binne benammen rjochtte op it berikken en it stypjen fan de minsken.�

1. Integrale Armoedeaanpak: € 240.000 euro
Dit project is ingediend door de Arme Kant Fryslân en FSU. Zij ontwikkelen een integrale lokale armoedeaanpak en voeren deze uit in 9 regio’s in Fryslân. Het is gericht op het zelfredzaam maken van de doelgroep en het versterken van de lokale ondersteunende infrastructuur. Belangrijk onderdeel in dit project is dat vrijwilligersorganisaties persoonlijke steun en begeleiding bieden, in afstemming en samenwerking met professionele hulpverleningsorganisaties en sociale teams. De werkwijze van de pilot in de Vrijheidswijk (Leeuwarden) wordt in 9 regio’s toegepast.

2. Sulveren Stipe, Uitzendbureau voor senioren: € 148.000
Dit project van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân moet de participatie van senioren, met een inkomen op het sociaal minimum, vergroten. Dat gaat plaatsvinden door het verrichten van arbeid via een uitzendbureau voor senioren. Doel van het project is cliënten in de leeftijd van 62 jaar en ouder via een gerichte opleiding en training voor te bereiden op hun pensionering. Daarmee kunnen ze na hun pensioen extra inkomsten verwerven waardoor er voor hen een betere inkomenssituatie ontstaat. Het project zal na driejaar zichzelf kunnen bekostigen uit verworven inkomsten.

3. Omkeer 2.0 / Sm@rt Communities: € 50.000 euro
Dit project van Thuiszorg Het Friese Land gaat om innovatie in de zorg en dienstverlening. Versterking van de sociale infrastructuur, de informele zorg, de afname van formele zorg, een betere afstemming wet- en regelgeving, de ketenzorg, het verhogen van de veiligheid moet bereikt worden met als hefbomen ICT en vraagsturing. Het is een zeer groot en ambitieus project dat in zijn geheel vrijwel alle beleidsterreinen van zorg en welzijn beslaat. De totale aanvraag van € 400.000 is dan


De provincie Fryslân heeft sinds 2007 een provinciaal Armoedefonds. Vier jaar lang is een bedrag van in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van armoede. Een Taskforce, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Van der Zaag, geeft advies aan het College van Gedeputeerde Staten over de ingediende projectvoorstellen.
Provincie:
Tag(s):