woensdag, 30. januari 2008 - 14:50

Aanbesteding van versterken West-kapelse Zeedijk

Westkapelle

De laatste maanden is alles op alles gezet om dit jaar te kunnen starten met het versterken van de zwakke schakels in dijk en duinen op Walcheren. Alle betrokken partijen (gemeente Veere, gemeente Vlissingen, provincie, Rijkswaterstaat, Projectbureau Zeeweringen en het water-schap) hebben hard gewerkt om al het voorbereidende werk binnen de strakke planning rond te krijgen.

Voor het versterken van de Westkapelse Zeedijk betekent dit dat het werk vrijdag 1 fe-bruari aanbesteed wordt en zo spoedig mogelijk daarna van start kan gaan (maart).

Het versterken van dijk en duinen tussen Nolle en Westduin volgt later dit jaar en zal doorlopen in 2009. De aanbesteding voor deze versterking wordt doorgeschoven naar een later datum omdat nog niet alle procedures konden worden afgerond (kapvergunning, Flora- en Faunawet, artikel 19-procedure). Tegen de kapvergunning bijvoorbeeld zijn reeds bezwaren ingediend zodat die vergunning niet zonder meer afgegeven kan worden aan het waterschap. Zeeuwse Eilanden vindt dat zorgvuldig omgegaan moet worden met alle belangen en stelt als voorwaarde dat alle benodigde vergunningen ook daadwerkelijk rond moeten zijn voordat met het werk gestart kan worden.

Ook vindt het waterschap het uiteraard belangrijk wettelijke procedures te respecteren. Daarnaast vindt het waterschap dat zorgvuldig met natuuraspecten moet worden omgegaan, en zo lang ook daarvoor de vergunning niet rond is, kan het werk niet aanvangen.

De komende korte termijn zal gebruikt worden om alle procedures af te ronden zodat zo spoedig mogelijk daarna bekeken kan worden, in overleg met het Rijk en andere betrokken partijen, wanneer er wel aanbesteed kan worden. Het waterschap zal hierbij natuurlijk zeer nadrukkelijk kijken welke werkzaamheden al op korte termijn kunnen plaatsvinden en welke op langere termijn. Uitgangspunt is dat niet twee keer tijdens een toeristisch seizoen werkzaamheden plaatsvinden die ondernemers in het gebied belemmeren in hun bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld storende geluidsoverlast of niet te bereiken ondernemingen).

Het uitstel levert voor de ondernemers in het gebied een voordeel op omdat het werk nu immers niet in volle gang is tijdens het toeristisch seizoen.
Provincie:
Tag(s):