dinsdag, 15. januari 2008 - 21:09

Aantal uitkeringsgerechtigden in anderhalf jaar gedaald met 600

Lelystad

Binnen de Wet Werk en Bijstand is participatie voor iedereen uitgangspunt. Doel is om mensen door een intensieve begeleiding toe te leiden naar werk of, als dat (nog) niet mogelijk blijkt, toe te leiden naar een vorm van maatschappelijke participatie. Voor de gemeente Lelystad en de werkzoekenden werpt dit beleid inmiddels vruchten af.
Het aantal uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente Lelystad is als gevolg van de halverwege 2006 gestarte intensieve aanpak in anderhalf jaar tijd gedaald met ca. 600 tot 1550.

Maatwerk: persoonlijke aanpak
Door verschillende instrumenten in te zetten en door maatwerk te bieden aan cliënten die langdurig werkloos zijn, heeft de gemeente Lelystad veel uitkeringsgerechtigden naar werk begeleid.
Er zijn afspraken gemaakt met reintegratiebedrijven en werkgevers. Er zijn trajecten uitgezet voor regulier werk, stageplaatsen, leerwerkplaatsen, verloningsconstructies (tijdelijk werk) en begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. Ook verstrekt de gemeente een loonkostensubsidie als bedrijven een uitkeringsgerechtigde aannemen.
Om dit succes vast te houden en ook in 2008 zoveel mogelijk werkzoekenden te begeleiden naar werk wordt aan de raad voorgesteld het komend jaar nog meer aandacht te besteden aan de persoonlijke aanpak door middel van:
- een persoonlijk activeringstraject, waarbij samen met de cliënt een grondige analyse wordt gemaakt van kennis, ervaring, kwaliteiten en mogelijkheden en waarbij veel aandacht is voor het werk dat de cliënt zelf wil gaan doen. Zo komen de verwachtingen van cliënt en werkgever zoveel mogelijk overeen.
- Een sluitende aanpak, waarbij mensen die na het verloningstraject geen regulier werk gevonden hebben, bijvoorbeeld omdat dit voor hen toch te zwaar blijkt, niet weer in de uitkering terecht komen maar doorstromen naar zogenaamde participatiebanen. Dit zijn banen die vooral tot doel hebben dat mensen aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen.
- systematische nazorg, waarbij de mensen die aan de slag zijn gegaan in een baan in het eerste jaar nog begeleiding krijgen zodat onverwachte problemen kunnen worden opgelost en niet leiden tot verlies van werk.
- verder investeren in mogelijke werkgevers door werkgevers en werkzoekenden meer bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door een adoptiepact met de werkgever, waarbij deze zich verbindt aan een cliënt, waarin de relatie stapsgewijs verandert van werkoriëntatieplaats, leer-/werkplaats, tot gesubsidieerde arbeidsplaats met een perspectief op een vaste arbeidsovereenkomst.
Provincie:
Tag(s):