dinsdag, 1. april 2008 - 15:19

Actieplan weide- en akkervogels

Groningen

De provincie Groningen wil de voortdurende achteruitgang van de aantallen weide- en akkervogels stoppen. Daarom stellen Gedeputeerde Staten (GS) voor om de inzet van weide- en akkervogelbeheer te concentreren in speciaal daarvoor aan te wijzen gebieden, de zogenaamde zoekgebieden.

De provincie stimuleert boeren en natuurbeschermingsorganisaties in die gebieden om samen afspraken te maken over het beheer. Dit staat in de nota Meer doen in minder gebieden die GS vandaag hebben vastgesteld.

Kernboodschap van de nota is het bundelen van maatregelen ter bescherming van weidevogels (zoals de grutto, tureluur en wulp) en akkervogels (zoals de veldleeuwerik, patrijs en geelgors) in louter die gebieden die nog goede kansen bieden voor deze soorten. Meer doen in minder gebieden dus. Doel is om binnen tien jaar een stabilisatie van de populatie akker- en weidevogels te realiseren op het niveau van 2006 (indicatie: 2000 broedparen grutto's en 2000 broedparen veldleeuweriken).

Uiteindelijk streeft de provincie naar een inzet van 8500 hectare weidevogelmaatregelen en 2650 hectare akkervogelmaatregelen in de aan te wijzen gebieden. Maatregelen bij weidevogels zijn bijvoorbeeld nestbescherming en uitgesteld maaibeheer en bij akkervogels gaat het veelal om de aanleg van de zogenaamde faunaranden. Voor akkervogels wordt momenteel 750 hectare ingezet. Dit moet dus uitgebreid worden met 1900 hectare. Hiervoor is structureel 3, 4 miljoen meer nodig.
Provincie:
Tag(s):