woensdag, 1. oktober 2008 - 14:43

Advies om Schiphol te laten groeien naar 510.000 vluchten

Schiphol

In het advies van de Tafel Alders dat vandaag is aangeboden aan de ministers van Verkeer & Waterstaat en van VROM, kiezen de betrokken partijen ervoor om in de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2020 te werken met een grens aan het aantal vliegtuigbewegingen van 510.000 per jaar.

Vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartsector hebben woensdag 1 oktober het advies van de Tafel van Alders aangeboden aan de ministers van Verkeer & Waterstaat en van VROM. Aan de Tafel van Alders werd overlegd over de ontwikkeling van Schiphol en haar omgeving op middellange termijn onder leiding van Hans Alders.

De partijen kiezen voor verdere versterking van de Mainport Schiphol en een duurzame ontwikkeling van de omgeving tot 2020 binnen de bestaande milieugrenzen.

Het advies bevat aanbevelingen voor het hanteren van een volumebegrenzing, een selectief gebruik van Schiphol voor mainport-gebonden verkeer, de ontwikkeling van regionale velden voor het overige verkeer, de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel, het implementeren van hinderbeperkende maatregelen, waaronder stille naderingen (CDA’s) in de avond, en de investering in projecten ten behoeve van de omgevingskwaliteit.

Hierbij zal het toepassen van innovatieve technieken noodzakelijk zijn om tot een goede balans te komen voor de afstemming tussen het luchtverkeer en de ontwikkeling aan grondzijde.

De elementen uit het advies zijn één en ondeelbaar. Met instemming van het Kabinet zal het advies de komende jaren uitgewerkt en ingevoerd worden. De partijen aan de Tafel van Alders zullen hiertoe zelf de voortgang monitoren.

Selectieve ontwikkeling binnen milieugrenzen
De partijen kiezen voor een selectieve ontwikkeling van de knooppuntfunctie van Schiphol, met een duurzame inbedding in haar omgeving. Dat betekent dat Schiphol haar functie als Mainport van Nederland verder versterkt door specialisatie van de luchthaven op hub- en mainportgebonden verkeer.

Op basis van recente ontwikkelingen in de luchtvaart wordt de groeiverwachting geschat op circa 580.000 vliegtuigbewegingen in 2020. Deze marktvraag kan niet volledig afgehandeld worden op Schiphol, omdat de wettelijk vastgestelde milieuruimte dat niet toelaat.

De partijen kiezen ervoor om tot en met 2020 te werken met een grens aan het aantal vliegtuigbewegingen van 510.000 per jaar, waarvan 32.000 in de nacht (23.00 tot 7.00 uur). Het aantal van 510.000 vliegtuigbewegingen is voldoende voor de verdere ontwikkeling van en specialisatie op het hub- en mainportgebonden verkeer tot 2020.

Inzet regionale luchthavens
Dit heeft consequenties voor het verkeer dat niet noodzakelijk is voor de versterking van de mainport. Als Nederland in 2020 de totale marktvraag wil accommoderen is de inzet van de regionale luchthavens als Eindhoven en Lelystad daarom noodzakelijk.

Hiervoor is een zorgvuldig besluitvormingsproces rond de infrastructuur op Lelystad en de uitbreiding van het burgerverkeer op Eindhoven vereist. Het gaat in omvang om circa 70.000 starts en landingen. Voorstellen voor de exacte verdeling over Eindhoven en Lelystad zullen worden gedaan in de Luchtvaartnota van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hierover spreekt de Tafel van Alders zich niet uit.
Provincie:
Tag(s):