maandag, 23. juni 2008 - 12:34

‘Geen blaam voor brandweer, wel harde lessen’

Tynaarlo

De onderzoekscommissie die in opdracht van de Gemeente Tynaarlo een
eerste verkennend onderzoek deed naar de noodlottige brand op 9 mei in
De Punt, concludeert dat ‘vrijwel ieder brandweermens gelijk had gehandeld in een dergelijke situatie’.

Tegelijk bevat het rapport scherpe aanbevelingen. “Het rapport maakt duidelijk dat de brandweermensen geen blaam treft, maar dat er harde lessen te trekken zijn voor de brandweer in heel Nederland,� aldus locoburgemeester Henk Kosmeijer bij de presen-tatie vandaag van het onderzoeksrapport.

Op 9 mei jongstleden kwamen drie brandweermensen om het leven bij een
rampzalige brand in een scheepswerf in De Punt. De gemeente Tynaarlo gaf daarop een commissie onder voorzitterschap van hoogleraar en brandweer-deskundige Ira Helsloot opdracht om onderzoek te doen naar de brand en het daaruit voortkomende ongeluk. Doel was om nog voor de zomervakantie meer duidelijkheid te verschaffen over de dramatische gebeurtenissen.

De nabestaanden van de omgekomen brandweerlieden en de betrokken
brandweermensen zijn de afgelopen dagen op de hoogte gebracht van de uit-komsten van het onderzoek. Kosmeijer: “Deze periode en ook de details in het rapport vallen de nabestaanden natuurlijk bijzonder zwaar. We leven intens met hen mee bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.�

Regionale en landelijke aandacht

Over de voorgestelde maatregelen stelt het gemeentebestuur nu een plan van aanpak op. In ieder geval vraagt het college de Regionale Brandweer Drenthe om drie aanbevelingen van de onderzoekscommissie snel te agenderen: het defensief optreden bij branden in industriepanden, het aanscherpen van de selectie- en beoordelingscriteria voor de functie van Officier van Dienst, en het aanscherpen van de oefencriteria voor de brandweer. “De lessen van De Punt zijn van groot belang voor een landelijke herijking van brandtechnische zaken,� aldus Henk Kosmeijer.

Aanvullende studies

De gemeente biedt het rapport ook aan de onderzoeksinstanties aan die nu nog bij de nasleep van de brand betrokken zijn. Het college nodigt hen van harte uit met aanvullende studies bij te dragen aan het verder voorkomen van brandweerongevallen. Momenteel zijn nog drie instanties bezig de brand te onderzoeken: de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de VROM-inspectie en KEMA. KEMA doet een vervolgonderzoek naar de brandoorzaak. Het Open-baar Ministerie rondde op 11 juni een onderzoek af.
Provincie:
Tag(s):