dinsdag, 24. juni 2008 - 13:12

‘Nederland Open in Verbinding’

Den Haag

De gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk hebben samen een uitvoeringsagenda opgesteld om het gebruik van open source software en open standaarden te bevorderen. In de uitvoeringsagenda benoemen VNG, IPO en UvW een aantal concrete acties om zo het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ (NOiV) te realiseren. Dit heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag laten weten.

Dit is een gezamenlijk actieplan van de staatssecretarissen Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Heemskerk van Economische Zaken. De agenda is vastgesteld in de Regiegroep Dienstverlening en E-overheid, onder voorzitterschap van staatssecretaris Bijleveld

Open source software moet bij aanbestedingen dezelfde kans krijgen als software van commerciële softwareproducenten. De standaardcontracten zullen worden gescreend om eventuele discriminerende bepalingen te schrappen. In 2009 zal 75 procent van de gemeenten, provincies en waterschappen een beleid hebben voor open source software en open standaarden. Het voordeel van open source software is een grotere keuzevrijheid van software, leveranciersonafhankelijkheid en stimulering van innovatie.

Op het gebied van open standaarden gaat de uitvoeringsagenda nog verder. Open standaarden zijn een noodzakelijke voorwaarde om als overheid goed met burgers en bedrijven te communiceren, maar ook met de verschillende overheidsorganisaties.

De gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten zullen zoveel mogelijk gebruik maken van open standaarden. Is het niet te vermijden om gesloten standaarden te gebruiken, dan wordt dit uitgelegd in het jaarverslag van de desbetreffende organisatie.

Dit kan het geval zijn als er bijvoorbeeld nog geen goede open standaard bestaat op een bepaald terrein. Net als bij open source software mogen standaardcontracten geen discriminerende bepalingen bevatten en zal in 2009 75 procent van de gemeenten, provincies en waterschappen een expliciet beleid voor open standaarden hebben gedefinieerd. Door het gebruik van open standaarden wordt de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven eenvoudiger en goedkoper.

Het rijk ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen bij het implementeren van open standaarden en open source software door het oprichten van het programmabureau NOiV. Er komt een website voor het uitwisselen van ervaringen. Ook zal het programma monitoren om het gebruik van open standaarden en open source software te volgen. Twee keer per jaar zal die voortgang aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd.

Regiegroep
De uitvoeringsagenda is vastgesteld in de Regiegroep Dienstverlening en E-overheid. De Regiegroep is opgericht om de e-overheidsinitiatieven van de verschillende overheidslagen te bundelen. De staatssecretaris Bijleveld geeft leiding. De regiegroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van BZK, VNG, IPO, UvW, een aantal departementen en een vertegenwoordiger van grote uitvoeringsorganisaties (de ‘manifestgroep’).
Categorie:
Tag(s):