dinsdag, 17. juni 2008 - 14:11

Afspraken over vermindering uitstoot fijn stof door industrie

Amsterdam

Minister Cramer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben op 12 juni afspraken gemaakt over vermindering van de uitstoot van fijn stof door de industrie. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit. Dit heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) dinsdag 17 juni bekendgemaakt.

Deze afspraken maken onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat tot doel heeft om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, vooral in gebieden waar de Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

Het kabinet zal binnenkort het NSL, dat een gezamenlijk plan is van het Rijk, provincies en gemeenten, aan de Tweede Kamer aanbieden. Om er voor zorgen dat steeds minder mensen worden blootgesteld aan schadelijke luchtverontreiniging moeten alle sectoren een bijdrage leveren, met name verkeer, de landbouw en de industrie.

Centraal in het actieplan staat dat de best beschikbare technieken worden toegepast. Vanwege de specifieke luchtproblematiek in Nederland is de politieke keuze gemaakt om emissie-eisen te stellen die binnen de EU relatief ambitieus zijn.

Bovendien zullen de uitzonderingsposities die in het verleden zijn gecreëerd voor bepaalde soorten bronnen komen te vervallen, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk dezelfde eisen gaan gelden voor industriële installaties.

Provincies en gemeenten zullen dit meenemen in de milieuvergunningen voor bedrijven en ook nationale wetgeving met emissienormen zal worden aangepast.
Omdat bedrijven ook op andere milieu-onderwerpen moeten investeren (zoals klimaatbeleid en NOx) biedt het plan ruimte aan provincies en gemeenten om, indien nodig, bedrijven meer tijd te geven om aan de eisen te voldoen.

Bedrijven hoeven daardoor geen onevenredig hoge kosten te maken. Minister Cramer geeft aan dat de uitvoering van het plan een gezamenlijke inspanning is van Rijk, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven, die elkaar zo goed mogelijk moeten ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):