donderdag, 11. december 2008 - 10:46

Akkervogelprovincies willen extra geld voor behoud akkervogels

Regio

Net als de weidevogelstand gaat ook de akkervogelstand in hoog tempo achteruit. Door de toenemende schaalvergroting in de akkerbouw en het afschaffen van de braakregeling komt er steeds minder ruimte voor akkervogels. Om dit tij te keren, moet er volgens de akkervogelprovincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland structureel extra geld komen, zodat fors geïnvesteerd kan worden in beheersmaatregelen.

Nu is hét moment daar, om de achteruitgang van de akkervogelstand te stoppen. Vanuit de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zien deze provincies kansen om ook 'Brussels' geld voor de komende jaren beschikbaar te krijgen.

Gedeputeerde natuur en landbouw Rein Munniksma van de provincie Drenthe geeft aan dat in Drenthe afgelopen jaar een start is gemaakt met een zogenaamde Ruime Jas –begrenzing (zoekgebied) voor akkervogelbeheer in het veenkoloniale gebied. Kenmerkende vogelsoorten voor de akkergebieden van Drenthe zijn de gele kwikstaart, veldleeuwerik, kwartel, patrijs en geelgors. Goed gedimensioneerde randen, goed beheer en een goede dichtheid aan faunaranden vormen essentiële bestanddelen voor goed akkervogelbeheer. Munniksma: “In Drenthe willen we graag meer mogelijkheden om samen met de boeren in goede akkervogelgebieden effectief aan de slag te gaan�.

Eind november hebben de Europese Landbouwministers afgesproken dat Brussels geld mag worden ingezet voor maatschappelijke waarden waaronder biodiversiteit (dus ook akkervogelbeheer). Het kabinet heeft aangegeven dat al vanaf 2010 de eerste stappen gezet kunnen worden en dat er dus al een begin kan worden gemaakt met extra beloning voor maatschappelijke prestaties. Het geld dat anders ook op het boerenerf terechtkwam in de vorm van landbouwsubsidies kan daarmee ingezet worden voor natuurwaarden. Zodat boeren beloond worden voor hun inspanningen die zij verrichten ter behoud en bescherming van de akkervogels.

Tijdens een bijeenkomst donderdag in Zeeland nam gedeputeerde Frans Hamelink de brochure “Akkervogels aanzet� van Vogelbescherming Nederland in ontvangst. Namens de vier 'akkervogelprovincies' deelde hij mee dat zij begin 2009 met een voorstel zullen komen hoe zij in gezamenlijkheid willen bereiken dat een deel van het modulatiegeld beschikbaar kan komen voor akkervogelbeheer. Zodat er een duurzame oplossing komt voor de steeds verder afnemende akkervogelpopulaties
Provincie:
Tag(s):