donderdag, 5. juni 2008 - 17:43

Alle peuterspeelzalen in Brunssum betrokken bij onderwijs-achterstandenbeleid

Brunssum

Het Brunssumse onderwijsachterstandenbeleid zal per 1 januari 2009 worden uitgebreid naar alle peuterspeelzalen. Sinds 2001 doen vier peuterspeelzalen mee aan een gerichte aanpak voor het terugdringen van taalachterstand bij peuters. In 2009 zullen dit alle zeven peuterspeelzalen zijn. Het is tevens de bedoeling dat uiteindelijk ook alle Brunssumse basisscholen aan het project zullen deelnemen. De uitbreiding sluit goed aan op de resultaten van een recent onderzoek van Consent waaruit blijkt dat jonge kinderen profiteren van de systematische aandacht voor taalontwikkeling binnen het Brunssumse onderwijs.

De gemeente Brunssum begon in het schooljaar 2001/2002 met de Voor- en Vroegtijdse Educatie (VVE) van peuters waarvoor taalachterstand dreigt. Hoofddoel van dit beleid is om jonge kinderen (2-6 jaar) uit achterstandssituaties een betere start te bieden zodat zij succesvoller van het reguliere onderwijs kunnen profiteren. De peuters krijgen extra aandacht als het gaat om hun taalontwikkeling en hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
In Brunssum behoort 28 procent van de basisschoolkinderen tot de categorie ‘risicokinderen’. Dat zijn kinderen die in de thuissituatie minder ontwikkelingsmogelijkheden hebben, zoals allochtone kinderen en kinderen uit gezinnen waar ouders slechts een lagere opleiding hebben gehad. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het Brunssumse VVE-beleid succesvol is: uit cijfers van Consent blijkt een aantoonbare verbetering in taalprestaties van de deelnemende kinderen. Met name ‘risicokinderen’ van allochtone afkomst zijn in de afgelopen zes jaar beter gaan presteren, aldus Consent.

Het VVE valt uiteen in vóórschoolse educatie en vroegschoolse educatie – voor het eerste zijn de peuterspeelzalen verantwoordelijk en voor het tweede de basisscholen. Bij de uitvoering van het VVE-beleid zijn in Brunssum momenteel vier peuterspeelzalen en vier basisscholen betrokken.

De uitbreiding van het VVE-aanbod is mogelijk omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de regio Zuid-Limburg (samen met Oost-Groningen) als een VVE-pilot heeft aangewezen en daarvoor extra middelen beschikbaar heeft gesteld: de 16 deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten kunnen beschikken over een bedrag van 4,4 miljoen euro voor de looptijd van de pilot (2008-2010). Op woensdag 21 mei 2008 heeft de gemeente Brunssum daartoe een convenant ondertekend.

Gestreefd wordt om de achterstand van de doelgroepkinderen voor 31 december 2010 met 25 procent terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):