dinsdag, 27. mei 2008 - 18:49

Almere akkoord met eerste begroting Veiligheidsregio

Almere

De Veiligheidsregio Flevoland heeft haar eerste begroting opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad van Almere. Het jaar 2009 staat voor de regio onder andere in het teken van het verder uitbouwen van Brandweer Flevoland. De regio werkt aan het verder vergroten van de vakbekwaamheid van het personeel, door middel van opleidingen, en het verder verhogen van de kwaliteit van de brandweerzorg. Verder onderzoekt de regio of het mogelijk is om samen te werken met de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek door gebruik te maken van een gemeenschappelijke meldkamer.

De veiligheidsregio heeft tot doel om de veiligheid van haar inwoners tijdens rampen en crises als ook de voorbereiding hierop te vergroten. De regio is namens de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de taken op het gebied van brandweerzorg, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), rampenbestrijding en crisisbeheersing en beheer van de gemeenschappelijk meldkamer. De instelling van veiligheidsregio's is een landelijke ontwikkeling en moet leiden tot een betere samenwerking tussen verschillende hulpdiensten.

In totaal levert de gemeente Almere in 2009 een bijdrage van €965.780.- aan de veiligheidsregio. Het college van B en W stelt voor aan de Raad om in te stemmen met deze begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012. In de loop van 2008 volgen ook voorstellen voor nieuw beleid en de financiële dekking hiervan.
Provincie:
Tag(s):