dinsdag, 28. oktober 2008 - 10:44

Almere hoort nu bij de grote steden

Almere

Net zoals Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer hoort Almere nu bij de grote steden.

“Een absolute doorbraak, hier hebben wij lang naar uitgekeken�! Zo reageert Apeldoorns burgemeester mr. G.J. de Graaf op het besluit van het kabinet om de bovengenoemde 100.000+ gemeenten te betrekken bij het nieuwe Stedenbeleid.

“Het besluit geeft ons de mogelijkheden om, samen met de regering, te werken aan innovatieve aanpakken in verband met specifieke opgaven die op ons af komen.

Naast preventie is beheer van de stad een sleutelbegrip. Alle vijf de steden hebben te maken gehad met schoksgewijze groei en krijgen daardoor te maken met grootstedelijke problemen. Wij zijn blij dat we hierover direct met het Rijk kunnen praten", aldus de Graaf namens de vijf gemeentebesturen.

Tweede Kamerlid Ortega-Martijn (CU) verzocht vorig jaar de regering via een motie deze vijf 100.000+ gemeenten te betrekken bij het overleg over het Stedenbeleid. “Aan dat verzoek is nu voldaan en dat stemt ons tot grote tevredenheid�, zo stelt de Graaf.

Preventie en beheer
Regering en parlement evalueren het huidige grote stedenbeleid met de betrokken 31 gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. De vijf gemeenten nemen nu ook deel aan de gesprekken over het nieuwe stedenbeleid vanaf 2010.

Samen met het ministerie willen de vijf steden preventieve oplossingen zoeken voor specifieke problemen waarmee zij kampen. Dat is belangrijk omdat de steden de komende jaren met een omvangrijke opgave te maken krijgen om wijken uit de jaren 60 en 70 ook in de toekomst sterk en aantrekkelijk te houden. Het gaat dan om ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen in wijken (winkels, onderwijs, stedelijke cultuur), maar ook om zaken als leefbaarheid en veiligheid.

New Towns
De vijf gemeenten hebben met het Rijk afgesproken dat zij samen een themagerichte aanpak voor de vraagstukken van de groeisteden, ook wel New Towns genoemd, gaan uitwerken. Die aanpak moet eind van dit jaar klaar zijn: de problematiek van de New Towns wordt goed in kaart gebracht en er wordt gezocht naar vernieuwende en effectieve, preventieve ingrepen wordt gezocht.

De New Towns kunnen daarmee als een voorbeeld fungeren voor andere steden die in het verleden ook een grote, schoksgewijze groei hebben meegemaakt, dan wel deze nog voor de boeg hebben. Met deze steden gaat dan ook worden samengewerkt om succesvolle projecten ook op landelijke schaal uit te voeren.

De New Towns hebben bij uitstek een pioniersmentaliteit, waardoor samen met partners gezocht wordt naar nieuwe oplossingen voor bovenlokale problemen. Daar kunnen ook anderen hun voordeel mee doen.
Provincie:
Tag(s):