woensdag, 6. februari 2008 - 21:43

Almere past pensionregeling wethouders correct toe

Almere

De vergoeding voor pensionkosten die de gemeente Almere aan wethouder Adri Duivesteijn verstrekt is in overeenstemming met de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2002 geeft de Gemeentewet de gemeenteraad de mogelijkheid wethouders van buiten aan te trekken. Aan deze wethouders kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap (art 36a). De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar worden verlengd.

Aan wethouder Duivesteijn is zowel in 2006 als in 2007 ontheffing van het ingezetenschap verleend. De basis hiervoor ligt in de afspraken die zijn gemaakt bij de samenstelling van het college. In de aanbiedingsbrief van het coalitieakkoord door de fractie van PvdA, VVD en CDA/CU staat letterlijk:

“Coalitiepartijen zijn er het erover eens dat van iemand van buiten Almere niet kan worden gevraagd om zijn 'schepen' achter zich te verbranden. Het wethouderschap is immers een baan met de garantie voor één dag. Coalitiepartijen zijn daarom bereid om aan de wethouders van buiten Almere jaarlijks dispensatie te verlenen voor het ingezetene zijn van Almere, zo nodig voor de gehele periode. Van kandidaten wordt wel verwacht dat zij voldoende verblijf hebben in Almere komen wonen om voeling te hebben met de lokale gemeenschap. Voor de extra woonlasten die dit met zich meebrengt, kunnen kandidaten een beroep doen op het geldende rechtspositiebesluit, dat voorziet in een pensionregeling voor wethouders'.

De uitvoering van de pensionkostenvergoeding als boven bedoeld vindt plaats overeenkomstig de gemeentelijke verordening ‘vergoeding onkosten burgemeester en wethouders’.

De gemeente Almere heeft, gelet op de discussie welke gisteren als gevolg van een uitzending van Omroep Flevoland is ontstaan, navraag gedaan bij het ministerie van het BZK. Van de zijde van het ministerie van BZK is bevestigd dat, gegeven het ontheffingsbesluit van de raad, de rechtspositieregeling door de gemeente Almere correct is toegepast.
Provincie:
Tag(s):