maandag, 17. november 2008 - 14:48

Amsterdam verbetert nazorg aan gedetineerden

Amsterdam

Het college van B&W in Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel om de nazorg aan Amsterdamse ex-gedetineerden te verbeteren. Door het bieden van ondersteuning bij wonen, werk, zorg en inkomen bevordert de gemeente de deelname van deze personen aan de maatschappij na detentie om te voorkomen dat ex-gedetineerden terugvallen in de criminaliteit. Dit heeft de gemeente maandag 17 november laten weten.

Wethouder zorg Marijke Vos: ‘Jaarlijks komen zo’n 3500 Amsterdammers uit detentie. Sommigen hebben geen inkomen, geen dak boven hun hoofd of ontvangen de benodigde zorg niet voldoende. Daardoor is er risico op een terugval in de criminaliteit en een toename van de overlast. Om dit te voorkomen hebben wij nu flinke verbeteringen gerealiseerd die bevorderen dat ex-gedetineerden goed terugkeren naar de maatschappij. Daar hebben we allemaal in Amsterdam baat bij’.

Afspraken voor nazorg tussen het Ministerie van Justitie en de gemeente Amsterdam waren er al voor veelplegers en dak- en thuislozen die uit detentie kwamen. Met de nieuwe maatregelen is de nazorg nu voor alle ex-gedetineerden Amsterdammers geregeld.

Op deze verbetering is ook door raadslid P. Burke (PvdA) aangedrongen.
In het kader van de verbeteringen wordt een front-office geopend in de Bijlmerbajes waar zowel de GGD als DWI, samen met Dienst Justitiële Inrichtingen, al tijdens de detentieperiode nagaat of belemmeringen voor een soepele terugkeer in de maatschappij van ex-gedetineerden sneller gesignaleerd en opgelost kunnen worden.

Voor iemand die geen ID bewijs meer heeft worden landelijk afspraken gemaakt om al tijdens detentie een nieuw ID bewijs aan te vragen en te verkrijgen. Ook kan iemand al tijdens detentie begeleiding krijgen voor het zoeken naar werk of voor het voorkomen van dakloosheid na detentie.

Voor mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering na een detentieperiode worden voorbereidingen getroffen al gedurende de detentie. Hierdoor kan iemand aansluitend aan de detentieperiode beschikken over een inkomen. Indien nodig wordt tijdens detentie al begonnen met schuldhulpverlening en ook eventuele zorg wordt tijdens detentie gecontinueerd of opgestart.

Om de nazorg al tijdens de detentieperiode te kunnen starten wordt bij die gedetineerden die dat willen verwachte problemen in kaart gebracht door medewerkers van Justitie. Met toestemming van de gedetineerde wordt deze informatie ter beschikking gesteld aan de gemeente: de GGD en DWI.

Daarnaast wil het college proberen alle Amsterdammers in Amsterdamse detentie te laten plaatsen. Specifiek voor gedetineerde moeders wil het College een vrouwengevangenis in Amsterdam realiseren.

Ook wordt specifieke aandacht besteed aan Amsterdammers die in buitenlandse detentie verblijven. Het gaat om circa 90 personen per jaar, Samen met het Ministerie van Justitie en de Stichting Reclassering Nederland, afdeling Buitenland, zal onderzocht worden op welke wijze ook voor deze Amsterdammers de nazorg verbeterd kan worden.

Inmiddels is een start gemaakt met de maatregelen om de nazorg na detentie te verbeteren. De resultaten worden het komende jaar gebruikt om nog meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problemen die ex-gedetineerden ervaren. Op basis van dit inzicht komt de gemeente met voorstellen om daar waar nodig de aansluiting nazorg detentie verder aan te scherpen en/of bij te stellen.
Provincie:
Tag(s):