zaterdag, 1. november 2008 - 13:36

Archeologisch onderzoek Deventer uiterwaarden

Deventer

Maandag 3 november gaan de gemeente Deventer en de provincie Overijssel archeologisch bodemonderzoek doen in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Uit historische bronnen en onderzoek naar de bodemopbouw is gebleken dat in de uiterwaarden mogelijk archeologische resten aanwezig zijn. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Door middel van boringen wordt geprobeerd dit beeld duidelijker te maken. Met een smalle handboor worden steeds kleine hoeveelheden grond naar boven gehaald. De grond wordt onderzocht en beschreven. Er kunnen archeologische vondsten in zitten zoals aardewerk, vuursteen of houtskool. De aanwezigheid van deze vondsten wordt gebruikt om vindplaatsen op te sporen.

Prehistorische resten
Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de opsporing van prehistorische resten, die op grote diepte onder de afzettingen van de IJssel aanwezig kunnen zijn. In de prehistorie stroomden beken door het dal van de IJssel.

Het is mogelijk dat de beekdalen door mensen gebruikt werden voor bijvoorbeeld visvangst of het dumpen van afval. Op hogere delen langs de beken werd misschien tijdelijk gewoond of gekampeerd.

Strandmarkt
Daarnaast wordt gezocht naar de resten van een strandmarkt of nederzetting. In de vroege middeleeuwen heeft mogelijk een markt op een strandwal voor de huidige stad gelegen. Schepen met handelswaar werden op het strand gesleept en handelswaar werd vanuit de boten verhandeld.

Tenslotte worden de oude rivierarmen van de IJssel, die bij het bodemkundig booronderzoek zijn aangetroffen, door archeologische boringen verder onderzocht.

Op basis van dit vooronderzoek kunnen in de komende jaren opgravingen worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau BAAC uit Deventer in opdracht van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel. Voor december is het onderzoek afgerond.

In het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier worden langs de IJssel bij Deventer op twee plaatsen geulen gegraven. Deze geulen zijn nodig om de rivier bij hoogwater meer water te laten afvoeren. De maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering te compenseren.

Door hevigere en langdurigere buien krijgt de IJssel steeds meer water te verwerken. In 2006 is begonnen met de planvorming voor de geulen bij Deventer, in 2011 begint de aanleg. In 2015 moet het project klaar zijn.
Provincie:
Tag(s):