vrijdag, 20. juni 2008 - 8:31

Archeologisch onderzoek Oene

Epe

In maart 2008 heeft BAAC (een onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Oene West. Het rapport over dit onderzoek heeft de gemeente Epe inmiddels ontvangen. Het rapport van BAAC is beoordeeld door een onafhankelijk archeoloog.

Op basis van de onderzoeksresultaten en de beoordeling hiervan door de archeoloog, heeft het college besloten om in een gedeelte van het plangebied verder archeologisch onderzoek uit te gaan voeren.

In het onderzoeksgebied zijn archeologische sporen aangetroffen die te dateren zijn in de Volle Middeleeuwen. Het gaat hierbij waarschijnlijk om verschillende erven van boerderijen met diverse fenomenen - gebouwstructuren, waterputten, kuilen, greppels e.d. – zoals die te verwachten zijn in een agrarische nederzetting in de Volle Middeleeuwen.

De verspreiding van de sporen is dusdanig dat bij verder archeologisch onderzoek niet het gehele gebied onderzocht hoeft te worden. Het vervolg onderzoek richt zich daarom op een aantal specifieke werkputten in het plangebied.

Het aanvullend archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd na de planologische procedure.

Wethouder Joop van Nuijs: “Hiertoe nemen wij een aanlegvergunningstelsel in het bestemmingsplan op waarin de uitvoering van een aanvullend archeologisch onderzoek verplicht wordt gesteld�.

Een aanlegvergunning geeft particulieren of bedrijven toestemming om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde wegen aan te leggen, sloten te graven of te dempen, bomen te planten en te rooien en bijvoorbeeld grond op te hogen of af te graven.

“In de vergunningvoorwaarden moet wel de bepaling opgenomen worden dat er pas gebouwd mag worden nadat de resultaten van het archeologisch onderzoek zijn beoordeeld en goedgekeurd�, aldus de wethouder.
Provincie:
Tag(s):