maandag, 7. juli 2008 - 12:46

Archeologisch onderzoek van start langs Siemelinksweg

Deventer

Op maandag 7 juli start de Archeologische Dienst van de gemeente Deventer met archeologisch onderzoek langs de Siemelinksweg. Dit vanwege de voorgenomen verdubbeling van deze weg, waarbij archeologische sporen worden verstoord. Dit heeft de gemeente Deventer bekendgemaakt.

Het onderzoek vindt plaats voordat het werk aan de Siemelinksweg start. Hierdoor wordt voorkomen dat tijdens de wegwerkzaamheden archeologische vondsten de werkzaamheden vertragen. De graafwerkzaamheden betekenen dus nog niet de start van de herinrichting van de Siemelinksweg.

Proefonderzoek
In 2004 is een proefonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn langs de Siemelinksweg lange proefsleuven gegraven om mogelijke archeologische resten in kaart te brengen. Op basis van de resultaten van dit proefonderzoek is onderzocht waar nader onderzoek nodig is.

Vindplaatsen
Twee van deze vindplaatsen worden nu opgegraven. De eerste bevat de resten van een middeleeuws boerenerf, gelegen tussen de aansluitingen met De Grote Ratelaar en De Braam.

De tweede vindplaats ligt ter hoogte van de kruising van de Siemelinksweg en De Braam. Hier gaat het om een huisplaats uit de late Bronstijd en vroege IJzertijd (ca. 1150 – 500 v. Chr.). De archeologische resten bevinden zich aan weerszijden van de Siemelinksweg.

Opgravingsputten
Om beide vindplaatsen op te graven wordt een aantal opgravingsputten langs de Siemelinksweg aangelegd. Deze putten hebben een diepte van ongeveer een meter. Tussen de opgravingsputten en de rijbaan is vanwege de veiligheid voor weggebruikers en archeologen een afzetting geplaatst.

Hiervan ondervindt de doorstroming van het verkeer echter geen hinder. De werkzaamheden nemen naar verwachting zes weken in beslag.
Provincie:
Tag(s):