zondag, 17. februari 2008 - 12:23

Asbestdaken vervangen door zonnecollectoren

De Tweede Kamercommissie VROM heeft tijdens het overleg met minister Cramer op 13 februari jl. het Overijsselse voorstel om asbestdaken te vervangen door zonnecollectoren gesteund. De minister zal hier binnenkort schriftelijk op reageren richting de Tweede Kamer. Dit heeft de provincie Overijssel laten weten.

De Overijsselse gedeputeerde Rietkerk: 'Ik ben verheugd te zien dat dit Overijsselse initiatief op de juiste plek is gekomen en dat het omarmd wordt.' De minister en de vaste kamercommissie zijn van mening dat in situaties waar acute risico’s voor mensen bestaan, asbestdaken gesaneerd zouden moeten worden.

Die risico’s, met name bij verweerde en verwerende asbestdaken, zouden via inventarisatie door de gemeenten in beeld gebracht moeten gaan worden. ‘Hier is ook door de Overijsselse staten om gevraagd in de statenvergadering van 6 februari’, aldus Rietkerk, die aanwezig was in Den Haag toen dit behandeld werd. ‘Een mooi voorbeeld van snelle samenwerking tussen Den Haag en de provincie.’

De minister is van mening dat de daadwerkelijke aanpak een eerste verantwoordelijkheid is van eigenaren en gemeenten, maar dat zij wil helpen de risico’s in beeld te brengen. Een Overijssels voorstel om asbestdaken te vervangen door zonnecollectoren haakt daar goed bij aan en zal de komende tijd dan ook verder uitgewerkt te worden.

De provincie Overijssel stelt een plan van aanpak op ter uitwerking van het voorstel. Daarvoor wordt ook een aantal testen in de praktijk uitgevoerd. Op dit moment vindt overleg plaats met land- en tuinbouworganisaties over de wijze waarop bedrijven hiervoor kunnen worden gemotiveerd.
Provincie:
Tag(s):