woensdag, 28. mei 2008 - 19:49

Assen zet stevig in op duurzame ontwikkeling

Assen

Het college van Assen bundelt alle initiatieven op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling en legt de raad overkoepelende doelstellingen voor. Een aantal acties wordt al dit jaar in gang gezet. Een van die acties is het instellen van een fonds om energiebesparing en het opwekken en gebruik van duurzame energie te stimuleren. Voor het fonds wil het college 2.000.000,- euro beschikbaar stellen.

Centraal in het duurzaamheidsbeleid staat de al eerder vastgelegde doelstelling om in 2020 CO2 neutraal te zijn. Er loopt op dit moment een studie om in beeld te brengen welke acties nodig zijn om deze doelstelling te halen. Het college zoekt hierin samenwerking met ondernemers en inwoners van de stad. Om een duurzame toekomst van de stad mogelijk te maken, is die samenwerking hard nodig.

De gemeente draagt bij door het duurzaam en energieneutraal bouwen in nieuwbouwwijken en bij grote projecten als het Cultureel Kwartier. Voorbeelden van andere concrete acties van de gemeente zijn de realisatie van een aardgasvulpunt eind 2008, het inkopen van groene elektriciteit, realiseren van energiebesparing in gemeentelijke gebouwen, aanbrengen van zonnepanelen op scholen en bij lantaarnpalen, uitdelen van energiebesparingsboxen aan minima en het instellen van het investeringsfonds. Vanuit dat fonds kan de gemeente dan bijvoorbeeld subsidies verstrekken voor energiebesparende maatregelen die inwoners nemen. Ook is het mogelijk om vanuit dit fonds voor gemeentelijke gebouwen maatregelen te financieren met een lange terugverdientijd.

Een andere doelstelling is behoud en ontwikkeling van groen, natuur en landschap in en om de stad. Een van de maatregelen hierin is dat er voor 2020 in de westelijke stadsrandzone 200 hectare natuurgebied wordt gerealiseerd.

Het college wil daarnaast inzetten op het stimuleren van duurzame bedrijvigheid in Assen. Daarin zijn de ondernemers in de stad natuurlijk de belangrijkste partij. De gemeente stimuleert parkmanagement op bedrijventerreinen. Via parkmanagement werken de bedrijven op een terrein op allerlei gebieden met elkaar samen.

Tot slot hecht het college ook sterk aan het sociale aspect van duurzaamheid. In dit kader gelden bijvoorbeeld de doelstellingen over het betrekken en deelnemen van mensen aan de Asser samenleving. Een concrete maatregel is het aanstellen van een “sociaal makelaar� die zorgt voor reïntegratie van werknemers en het enthousiast maken van ondernemers voor maatschappelijk betrokken ondernemerschap.

De raad wordt om instemming met de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en het beschikbaar stellen van 2.000.000 euro voor het duurzaamheidsfonds gevraagd.
Provincie:
Tag(s):