dinsdag, 7. oktober 2008 - 8:36

Autoverkeer neemt met 14% toe, reistijdverlies stijgt tot 46%

Den Haag

Het autoverkeer groeit tot 2012 met 11 tot 14% ten opzichte van 2007. Tussen 2002 en 2007 bedroeg die groei 7%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de verwachte daling van de brandstofprijzen.

Als de brandstofprijzen niet dalen, zal de groei beperkt blijven tot 10 tot 12%. Het reistijdverlies neemt flink toe. De schattingen voor 2012 lopen uiteen van 29 tot 46%. In de afgelopen vijf jaar namen de verliesuren toe met 39%.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Verkenning autoverkeer 2012’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Ook factoren als stagnerende bevolkingsgroei, economische groei of recessie, realisatie dan wel uitstel van wegenprojecten maken onderdeel uit van de analyse.

Hoge brandstofprijzen hebben een dempend effect op de toename van het verkeer. Voor de periode tot 2012 verwacht het KiM een daling van de brandstofprijs van 4 tot 11%. De toename van het verkeer die daarvan het gevolg is, wordt vooral zichtbaar op het onderliggend wegennet. Op de snelwegen is de toename minder sterk.


Tussen 1985 en 2007 zijn de reistijdverliezen verdriedubbeld: een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,8%. De toename van het bruto binnenlands product is het meest bepalend voor deze groei. De verliesuren werden iets gedempt door de hoge brandstofprijzen. Volgens de Verkenning zullen de reistijdverliezen de komende jaren toenemen met 29 tot 46%. Hierbij gaat het KiM ervan uit dat 70% van alle weguitbreidingen die gepland zijn voor 2012 ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Als 100% van de weguitbreidingen wordt gerealiseerd verwacht het KiM dat de stijging van de reistijdverliesuren wordt beperkt tot tussen de 25 en 41%. Zonder de geplande weguitbreidingen komt de toename van de verliesuren uit op 38 tot 58%.


Over de toe- of afname van het aantal verkeersdoden tot 2012 lopen de voorspellingen van het KiM ver uiteen. De Verkenning houdt rekening met een toename tot 8%, maar ook met een afname met 13% ten opzichte van het aantal slachtoffers van 791 in 2007. De afname met 13% gaat uit van volledige implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid dat minister Eurlings op 10 juli 2008 heeft gepresenteerd.


De toename van de CO2-uitstoot door autoverkeer wordt in de komende periode geschat op 9 tot 13%. Deze toename is minder dan op basis van de groei van het autoverkeer verwacht zou kunnen worden. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat consumenten en vervoerders door de relatief hoge olieprijs worden geprikkeld om zuiniger te rijden en zuinigere auto’s te kopen. De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen NOx en PM10 neemt verder af, ondanks de volumegroei van het verkeer. De daling ligt tussen de 24 en 26% voor NOx en tussen de 41 en 43% voor PM10.
Provincie:
Tag(s):