vrijdag, 19. september 2008 - 9:34

Begroting 2009 gemeente Marum geeft gunstig beeld

Marum

De begroting 2009 van de gemeente Marum geeft een iets gunstiger beeld dan de afgelopen jaren, doordat de Algemene Uitkering meevalt. De begroting laat een overschot zien van € 374.000,--. De meerjarenraming 2010-2012 laat een somberder beeld zien. Om te komen tot een sluitende meerjarenraming dient het college terughoudender om te gaan met het aangaan van (nieuwe) verplichtingen.

Het college wil in de begroting 2009 structurele dekking geven aan wat feitelijk ook structurele uitgaven zijn. Het gaat dan onder meer om de peuterspeelzaalactiviteiten, het maatschappelijk werk, de Vrijwilligerscentrale Marum en de fusie openbaar primair onderwijs gemeenten Grootegast, Leek en Marum.

Het college heeft voor 2009 een aantal concrete plannen op het programma staan voor onder andere jongeren, zorg, recreatie, ruimtelijke ordening en wegen. In 2009 gaat het college verder met de voorbereidingen voor een Centrum voor Jeugd en Gezin. De verwachting is dat in 2009 de bouw van de Brede School in Nuis van start gaat. Verder stelt het college de raad voor het peuterspeelzaalwerk te versterken.

Wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) betreft, gaat het college in 2009 een plan van aanpak ontwikkelen voor de verdere invoering en uitvoering van de Wmo-prestatievelden zoals ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers, voorzieningen voor mensen met een beperking, maatschappelijke opvang en wonen met zorg. Daarnaast gaat het college verder met het opstellen van de structuurvisie voor de gehele gemeente. Ook wil het college in 2009 de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt in beeld brengen en de woonvisie verder ontwikkelen. Verder wil het college samen met de gemeenten in het Westerkwartier plannen maken op recreatief-toeristisch gebied. Concreet wil het inzetten op de realisatie van een zogenaamd fietsknooppuntensysteem. Een systeem om eenvoudige fietsroutes te realiseren.

Tot slot pakt het college in 2009 de riolering en de reconstructie van de Westerhoflaan, Torenstraat en Marktstraat in Marum aan.
Provincie:
Tag(s):