vrijdag, 14. november 2008 - 16:03

Betrokken partijen werken weer samen aan Bethunepolder

Utrecht

Op woensdag 12 november 2008 heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging Belangen Bethune, de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, de Landinrichtingscommissie Noorderpark en Land- en Tuinbouworganisatie Noord. Belangrijkste aanleiding voor het overleg waren de vele bezwaren van bewoners tegen het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen en het bijbehorende peilbesluit voor de Bethunepolder.

De aanwezige partijen hebben uitgesproken het belangrijk te vinden dat er een plan komt, waarbij er geen enkele twijfel mag zijn over de inrichting, het beheer en de realisatie van de natuurdoelen. Die duidelijkheid is er nu nog niet volledig. Daarom hebben de provincie en de bewonersvereniging aan het Hoogheemraadschap het verzoek gedaan om de besluitvorming omtrent het watergebiedsplan uit te stellen.

Er wordt een adempauze van ongeveer een half jaar ingelast. Deze periode wordt benut om meer duidelijkheid te krijgen over de gewenste inrichting en het toekomstig beheer van de polder en over de te realiseren natuurdoelen. Hierbij speelt naast de Natura 2000 status van het gebied ook een door het waterbedrijf van Amsterdam opgestarte verkenning “Kansen voor boeren en natuur in de Bethunepolder� een rol. In dit rapport zullen de gevolgen van het voorgenomen peilbesluit voor de agrarische functie en de toekomstige natuurtypen worden uitgewerkt. Alle partijen hebben zich bereid verklaard om hier tezamen mee aan de slag te gaan.
Provincie:
Tag(s):