donderdag, 14. februari 2008 - 20:18

Betrokkenheid inwoners bij WMO formeel geregeld

Lelystad

Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor een Cliëntenraad in te stellen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De betrokkenheid van inwoners van de gemeente Lelystad bij het Wmo beleid wordt formeel geregeld wanneer de raad de nieuwe ‘verordening cliëntenparticipatie Wmo’ vaststelt. De huidige klankbordgroep Wmo wordt dan formeel de ‘Cliëntenraad Wmo’. De Clientenraad bestaat uit de gebruikers van zorg.

Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat burgers worden betrokken en invloed uit kunnen oefenen op het gemeentelijk beleid op het terrein van de Wmo.

De huidige klankbordgroep Wmo heeft nog geen formele status en is nu nog vooral gericht op mensen met een functiebeperking die een beroep kunnen doen op de Wmo, inclusief de mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Met een formele Cliëntenraad kan er een bredere en meer structurele invulling van de cliëntenparticipatie in het kader van de Wmo worden gegeven. De Clientenraad geeft het college advies over alle onderwerpen binnen de Wmo. In de Cliëntenraad zijn verschillende doelgroepen van de Wmo vertegenwoordigd. Er is gekozen voor een vertegenwoordiging vanuit de zelforganisaties (de gebruikers van de Wmo). Zo worden relevante doelgroepen en burgers zoveel mogelijk betrokken bij de Wmo.
Provincie:
Tag(s):