donderdag, 6. november 2008 - 20:39

Bezuinigingen bij politieregio NO-Gelderland noodzakelijk

Noord- en Oost-Gelderland

De politieregio Noord- en Oost-Gelderland moet de komende jaren opnieuw bezuinigen. Het heeft te maken met het nieuwe Budget Verdeel Systeem van het kabinet, de korpsbijdrage volgens de gemaakte afspraken in de laatste CAO voor politieambtenaren en de landelijke taakstellende bezuiniging.

Dit blijkt uit de gepresenteerde begroting voor de jaren 2009 – 2012. Door samenwerking met andere politieregio’s en door nog efficiënter te gaan werken, probeert het korps de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Het korps maakt bezuinigingskeuzes op de kosten voor personeel, huisvesting en vervoermiddelen.

Vermindering van het aantal arbeidsplaatsen is onontkoombaar.
Naast de eerdere afgesproken inkrimping van het korps met 50 arbeidsplaatsen, wordt in de nieuwe begroting uitgegaan van een vermindering van 30 fte’s in de periode gerekend vanaf 2008 tot 2012.

Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De opleiding en instroom van nieuwe studenten blijft ongewijzigd. De vermindering zal plaats vinden via natuurlijk verloop. Ook gaat het korps onderzoeken of medewerkers tijdelijk kunnen worden uitgeleend aan het korps Gelderland Midden waar een te kort aan medewerkers bestaat.

Vacatures ontstaan door tussentijds vertrek van medewerkers zullen kritisch worden beoordeeld op al of niet noodzakelijke invulling.

Overige bezuinigingen moeten komen uit Huisvesting en Voertuigenplan. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe huisvestingsvisie en dit moet vertaald worden naar een strategisch huisvestingsplan. Op termijn is de verwachting dat hier winst te boeken is, zonder dat de gebiedsgebonden oriëntatie wordt losgelaten.

Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het vervoersplan, standaardisering zou kostenbesparend kunnen zijn. Uit het overkoepelende advies blijkt dat er gesneden kan worden in het aantal voertuigen.

De korpsleiding is van mening dat de politiezorg op voldoende niveau binnen onze regio gehandhaafd blijft ondanks de kortingen. Voor het korps is het een uitdaging om innovatiever en effectiever te gaan werken.
Provincie:
Tag(s):