vrijdag, 19. december 2008 - 17:25

Blusinstallaties grote opslagplaatsen werken onvoldoende

Den Haag

De veiligheid en naleving van regels bij bedrijven met een zogeheten 'Hi-Ex inside air'-brandblusinstallatie laat nog altijd te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie.

Ook de brandveiligheidsituatie bij grote opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen die zijn voorzien van een ander type blusinstallatie, is vaak niet in orde. De inspectie heeft voor 2009 vervolgonderzoeken gepland en heeft bij de gemeenten en provinciën aangedrongen op actie.

De rapporten zijn een vervolg op een inspectie-onderzoek in 2007 naar de veiligheid en naleving van regels bij grote opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen. Hierbij is vooral gekeken naar bedrijven met een Hi-Ex inside air-brandblusinstallatie omdat bij een brand bij het afvalbedrijf ATF in Drachten is aangetoond dat een dergelijk type brandblusinstallatie niet altijd effectief is, omdat sommige stoffen de blussing van de brand ernstig kunnen hinderen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de brandveiligheid bij de 26 onderzochte grote opslagen vaak onvoldoende was. Ook kwam naar voren dat de veilige werking van de brandblusinstallatie vaak onvoldoende zeker was gesteld en dat de vergunningen voor die bedrijven vaak niet op orde waren. De resultaten daarvan waren zodanig dat de VROM-Inspectie vervolgacties aankondigde om de situatie te verbeteren.

Zo zijn in 2008 bedrijven met een dergelijke blusinstallaties evenals de bevoegde gezaghebbenden, aangeschreven. Verder is de PGS-15, de richtlijn voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, aangepast en heeft de inspectie vervolgonderzoeken uitgevoerd bij de eerder onderzochte bedrijven. Tot slot heeft de VROM-Inspectie nader certificeringsonderzoek verricht.

Uit de onderzoeken blijkt dat de situatie bij veel bedrijven nauwelijks is verbeterd ook bij de bevoegde gezaghebbenden is nauwelijks verbetering zichtbaar. Daarnaast blijkt uit het certficeringsonderzoek, waarvan het rapport begin 2009 verschijnt, dat de brandveiligheidssituatie bij bedrijven met een ander type blusinstallatie ook niet op orde is.

De inspectie stelt dat vast dat bij de gehele groep van grote opslagbedrijven voor gevaarlijke stoffen er regelmatig sprake is van onveilige installaties, onvoldoende keuringen en een onvoldoende optredend bevoegd gezag.

De VROM-Inspectie zal een formeel verzoek tot handhaving en actualisatie van de milieuvergunningen indienen bij de bevoegde gezaghebbenden. De inspectie verwacht van de gerechtelijke procedures die daaruit voortkomen en de publiciteit die dat met zich meebrengt, een stimulerende werking uitgaat.

Ook roept de inspectie de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg de problematiek bij hun leden onder de aandacht te brengen. Voor 2009 heeft de VROM-Inspectie een vervolgonderzoek gepland naar alle bedrijven met een grote opslag van gevaarlijke stoffen.
Provincie:
Tag(s):