vrijdag, 17. oktober 2008 - 20:59

Borger-Odoorn heeft extra geld voor nieuw en bestaand beleid

Exloo

De gemeente Borger-Odoorn presenteert een begroting voor het jaar 2009 met een voordelig saldo van € 400.000,-. Voor bestaand en nieuw beleid is ten opzichte van het jaar 2008 een extra bedrag beschikbaar van € 1,5 miljoen.

Ongeveer de helft van dit bedrag is beschikbaar voor de verdere ontwikkelingen binnen het project Kern & Kader en voor de verhoging van de budgetten voor het gemeentelijk vastgoed zoals gebouwen, wegen en groen. De andere helft wordt ingezet voor hogere budgetten WMO (€ 254.000,-), armoedebeleid (€ 70.000,-) en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid zoals de GGD en de RBD
(€ 110.000,-). Op incidentele basis is er in 2009 geld beschikbaar voor zaken als landinrichting, woonplan en de verdere ontwikkeling van het centrumplan Borger.

Het Hunebedcentrum in Borger heeft een positieve uitstraling en is van bovengemeentelijke betekenis. Het college van GS heeft dan ook het centrum in de cultuurnota als een van de belangrijkste Drentse musea aangemerkt. In de conceptbegroting van de provincie is daarbij ook structureel extra geld beschikbaar voor het centrum. De betekenis van het centrum voor cultuur, toerisme en werkgelegenheid is sterk toegenomen. Daarom is in de gemeentelijke begroting een verhoging van de subsidie met € 50.000 geraamd.

De stijging van de gemeentelijke inkomsten uit belastingen en heffingen ligt op het niveau van de verwachte inflatie voor 2009. De OZB en de rioleringsheffing worden hoger, de afvalstoffenheffing wordt lager. De gemiddelde stijging per inwoner voor OZB, Rioleringsheffing en Afvalstoffenheffing tezamen bedraagt € 9,13.

Huishoudens in woningen met een waarde van minder dan € 150.000 hebben volgend jaar lagere lasten dan in 2008. Huishoudens in woningen met een waarde van meer dan € 150.000 krijgen te maken met stijging van de lasten ten opzichte van 2008.
Een gezin dat in een woning woont met een waarde van € 197.000 (= gemiddelde waarde van woningen in gemeente Borger-Odoorn) krijgt te maken met een lastenstijging van 1,54%.

De stijging van de inkomsten uit het gemeentefonds is ongeveer € 1 miljoen. In de komende jaren wordt minder stijging van deze uitkering verwacht. Toch loopt de beschikbare ruimte voor bestaand en nieuw beleid in de komende jaren op van € 1,5 miljoen in 2009 tot € 2,5 miljoen in 2012. Er is daarmee ook geld beschikbaar voor verplaatsing van de sportvelden te Nieuw-Buinen. Het blijft daarbij de inzet om met een degelijk financieel beleid de lastenstijging voor onze burgers te beperken en tegelijkertijd te blijven werken aan een kwalitatief nog sterkere gemeente, zowel op fysiek als op sociaal gebied.
Provincie:
Tag(s):