donderdag, 10. april 2008 - 11:07

Bouwvergunning voor eerste fase Dubbelslag

De realisatie van het gezamenlijk zwembad tussen Appingedam en Delfzijl is weer een stap dichterbij. Het college heeft besloten de bouwvergunning eerste fase te verlenen.

Een bouwvergunning eerste fase houdt in dat het overdekte zwembad getoetst is aan de ruimtelijke aspecten zoals het bestemmingsplan. In de tweede fase wordt getoetst aan de bouwtechnische aspecten. Nadat de bouwvergunning tweede fase is verleend, mag met de bouw worden begonnen.

De ingekomen zienswijzen zijn meegenomen in de belangenafweging, maar hebben niet geleid tot aanpassing van de besluitvorming. De zienswijzen gingen onder andere over de locatie van het zwembad en de mogelijke aantasting van het landschap. Het zwembad past binnen de structuurvisie ‘Tussengebied Appingedam - Delfzijl', welke is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het zwembad is tevens een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarmee de Provincie heeft ingestemd. De locatie ligt centraal tussen Appingedam en Delfzijl en is goed bereikbaar.

Om het landschapsbeeld te versterken heeft de realisatie van het landschapspark dezelfde prioriteit als het realiseren van het gezamenlijk zwembad.
Provincie:
Tag(s):