vrijdag, 15. augustus 2008 - 0:39

Bouwvergunning voor windmolens Roggenplaat

Schouwen-Duiveland

Windpark Roggenplaat bv heeft van de gemeente Schouwen-Duiveland een bouwvergunning gekregen voor de plaatsing van vier nieuwe windturbines op het vroegere werkeiland Roggenplaat. Dit werkeiland maakt deel uit van de Oosterscheldekering.

Deze vier windturbines komen in de plaats van de huidige twaalf verouderde windmolens en leveren 2,5 keer meer schone energie. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO 2 met 12.600 ton . Door te kiezen voor meer windenergie draagt de gemeente bij aan een schoner milieu.

Met deze nieuwe windmolens wordt de maximale capaciteit van het windpark Roggenplaat vergroot van 4800 kW naar 12000 kW. Naar verwachting kunnen de nieuwe windturbines per jaar maximaal 34.000 personen van groene stroom voorzien. De vier nieuwe windmolens (met een ashoogte van 80 meter), komen aan de oostkant van de Roggenplaat. De oude windturbines die dateren uit 1992,verdwijnen. Aan de westkant van de Roggenplaat, ten westen van de N-57, komen in de toekomst geen nieuwe windturbines meer.

De bouwvergunning is verleend via een vrijstellingsprocedure volgens artikel 19 lid2 van oude Wet op de ruimtelijke ordening met daarbij een ontheffing van de regels van de Bouwverordening. Tegelijk is voor de Roggenplaat een bestemmingsplan opgesteld.

Voordat de gemeente de vergunning heeft verleend, hebben Schouwen-Duivelanders gelegenheid gehad voor inspraak. Dit leverde één zienswijze op.

Er werd een informatiebijeenkomst gehouden, gevolgd door een inspraak-bijeenkomst.Op basis van de uitkomst van de eerste informatie-bijeenkomst zijn uitvoerige geluidsberekeningen gemaakt voor verschillende scenario's (dag, nacht, stabiele atmosfeer Hieruit is gebleken dat de nieuwe windturbines bij lage windsnelheden minder geluid maken dan de bestaande windturbines. Ook onder de meest kritische omstandig-heden maken de nieuwe turbines niet méér geluid dan de bestaande. De nieuwe windmolens voldoen aan de grenswaarden voor geluidsoverlast.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september een besluit over de vaststelling van het nieuwe bestemmingplan waarin de nieuwe windturbines opgenomen zijn. De windturbines worden op z'n vroegst in 2010 geplaatst.
Provincie:
Tag(s):